Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 5 marca 2009 r.
II SA/Rz 872/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ryszard Bryk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.K. i Z.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) r.Nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Po podjęciu zawieszonego postępowania sądowego, Sąd powziął wiadomość o śmierci kolejnej strony postępowania sądowego, tj. D.R.

W celu potwierdzenia tego zdarzenia, Sąd zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego w G. o przysłanie odpisu skróconego aktu zgonu D.R. Z nadesłanego aktu zgonu wynika, że D.R. zmarła w dniu 10 marca 2008 r. w G. Jednocześnie wskazany Urząd Stanu Cywilnego w piśmie z dnia 23 lutego 2009 r. wyjaśnił, że D.R. do 2002 r. była zameldowana w miejscowości B. przy ul. P. 3, zaś od 8 listopada 2002 r. była zameldowana w G. przy ul. K. 21.

Art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) zwanej dalej skrótem p.p.s.a., stanowi że Sąd zawiesza z urzędu postępowanie sądowoadministracyjnej w razie śmierci strony. Mówiąc inaczej, to w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, Sąd zobowiązany jest do zawieszenia postępowania sądowego. Spadkobiercy D.R. nie są Sądowi znani.

Z przedstawionych względów i na podstawie art. 124 § 1 pkt 1, art. 131 i art. 16 § 2 p.p.s.a. - Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na zakończenie Sąd wyjaśnia, że postępowanie zostanie podjęte, gdy ustanie przyczyna zawieszenia tzn. gdy zgłoszą się lub zostaną wskazani następcy prawni (spadkobiercy) zmarłej strony, albo zostanie ustanowiony przez sąd cywilny kurator spadku, z tym, że sąd administracyjny może zwrócić się do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku po upływie roku od dnia zawieszenia postępowania. (art. 128 § 1 pkt 1 i art. 128 § 2 - p.p.s.a.).