Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 14 stycznia 2009 r.
II SA/Rz 868/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zarządu Powiatu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2008 r., znak: (...) w przedmiocie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - postanawia - I. odrzucić skargę, II zwrócić Zarządowi Powiatu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego w sprawie wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi Zarządu Powiatu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2008 r. znak: (...) uchylające postanowienie Zarządu Powiatu z dnia (...) września 2008 r. znak: (...) w przedmiocie uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta (...) dla obszaru Śródmieścia i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

W odpowiedzi na tę skargę organ zawarł wniosek o jej odrzucenie wskazując, iż wystąpienie Zarządu Powiatu w roli organu I instancji wyklucza jednoczesne występowanie tego podmiotu w charakterze strony, co z kolei uniemożliwia skuteczne wniesienie przez niego niniejszej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego możliwe jest jedynie na żądanie legitymowanego podmiotu. Legitymację skargową określa art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), określanej dalej jako p.p.s.a. poprzez wyróżnienie atrybutu interesu prawnego oraz wskazanie podmiotów, które, mimo braku takiego interesu, są uprawnione do wniesienia skargi. Przepis ten stanowi bowiem, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna, w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

W orzecznictwie, jak też w doktrynie przesądzone zostało wyłączenie możliwości dochodzenia swego interesu prawnego przez organ, który rozpoznawał sprawę w postępowaniu administracyjnym w pierwszej lub w drugiej instancji, bowiem jego działalność ma być przedmiotem oceny sądu z punktu widzenia zgodności z prawem (tak np. J.P. Tarno w Komentarzu do art. 58 p.p.s.a., Lex Polonica, uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2005 r. OPS 1/2004 ONSAiWSA 2005/4 poz. 62).

W niniejszej sprawie skargę złożył Zarząd Powiatu, który wydał w dniu (...) września 2008 r. postanowienie, działając w tym zakresie jako organ pierwszoinstancyjny.

Uznając zatem - w świetle powyższego - stronę skarżącą za podmiot nie mający legitymacji do wniesienia skargi, Sąd nie ma tym samym możliwości zajmowania się oceną zasadności zawartej w niej argumentacji.

Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania oparto o art. 232 § 1 pkt 1 lit. a oraz § 2 p.p.s.a.