Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 27 lutego 2008 r.
II SA/Rz 86/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Czarnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2008 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Wojewody z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 31 stycznia 2008 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wezwał Z. S. do sunięcia braków formalnych oraz fiskalnych wniesionej przez niego skargi na decyzję Wojewody z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, poprzez nadesłanie dwóch jej odpisów oraz uiszczenie wpisu w kwocie 500 złotych. Do wezwania dołączono pouczenie z informacją, iż niewykonanie zarządzenia w terminie 7 dni od jego otrzymania spowoduje odrzucenia skargi. Zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 19 lutego 2008 r. - data wpisana przez skarżącego na zwrotnym potwierdzeniu odbioru zarządzenia. W dniu 25 lutego - pieczęć datownika pocztowej jednostki nadawczej - skarżący wniósł do Sądu pismo, w którym oświadczył, iż cofa skargę. Braki skargi nie zostały usunięte.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Merytoryczne rozpatrzenie wniosku o cofnięcie skargi i umorzenie postępowania sądowego może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy skarga została wniesiona skutecznie. Jeżeli jest ona dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu - np. gdy nie uiszczono wpisu, Sąd ograniczy się do odrzucenia skargi - postanowienie NSA z 10 czerwca 1987 r., sygn. akt SA/Gd 537/87 (publikowane w OSP 1990, nr 4, poz. 207).

Odnosząc przedstawione stanowisko do okoliczności niniejszej sprawy Sąd stwierdza, iż nie ma możliwości merytorycznego odniesienia się do wniosku o cofnięcie skargi. Skarga Z. S., jako nieopłacona i obarczona brakami formalnymi podlega odrzuceniu w oparciu o art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Na podstawie art. 6 p.p.s.a. Sąd wyjaśnia, iż procesowe skutki odrzucenia skargi są identyczne z tymi, jakie powstają wskutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku o cofnięcie skargi - w obu sytuacjach dochodzi do zakończenia postępowania sądowo-administracyjnego.

Mając całość powyższego Sąd w oparciu o art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.