Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721320

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 5 września 2019 r.
II SA/Rz 858/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2019 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną przez Prokuratora Rejonowego decyzją, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Starosty z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w sprawie cofnięcia I.P. uprawnienia do kierowania pojazdami kat. AM, B1, B i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i jednocześnie umorzyło postępowanie przed organem I instancji.

Prokurator we wniesionej skardze domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że uchylona prze organ II instancji decyzja z dnia (...) kwietnia 2019 r. odpowiadała prawu.

Decyzją z dnia (...) lipca 2019 r., nr (...), wydaną w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi Samorządowe Kolegium Odwoławcze działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") uchyliło decyzję własną i jednocześnie utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, wskazując przy tym, że wydanie decyzji z dnia (...) maja 2019 r., nr (...) nie miało miejsca bez podstawy prawnej ani nie nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."): "organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio".

W niniejszej sprawie Kolegium uwzględniło skargę w całości i decyzją z dnia (...) lipca 2019 r., nr (...) uchyliło decyzję własną utrzymując jednocześnie w mocy decyzję organu I instancji w mocy.

Zdaniem Sądu treść decyzji wskazuje na to, że skarga Prokuratora została uwzględniona w całości.

Na skutek upływu terminu do wniesienia skargi decyzja stała się prawomocna.

W świetle powyższego należało stwierdzić, że przestał istnieć przedmiot skargi, jakim była uchylona w trybie autokontroli decyzja organu z dnia 6 maja 2019 r.

W tej sytuacji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd postanowił umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.