Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163937

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 września 2016 r.
II SA/Rz 855/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: NSA Małgorzata Wolska.

Sędziowie WSA: Krystyna Józefczyk Joanna Zdrzałka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2016 r. sprawy ze skargi S. W. na uchwałę Rady Gminy Horyniec Zdrój z dnia 18 stycznia 2016 r. nr XIV.122.2016 w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej - postanawia - umorzyć postępowanie z wniosku o zmianę postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Uchwałą z dnia 18 stycznia 2016 r. nr XIV. 122.2016 Rada Gminy Horyniec-Zdrój podjęła decyzję o przekształceniu z dniem 31 sierpnia 2016 r. Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju.

Po rozpoznaniu zgłoszonego w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały, postanowieniem z dnia 27 lipca 2016 r. II SA/Rz 855/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wstrzymał jej wykonanie.

Wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2016 r. Rada Gminy Horyniec-Zdrój zwróciła się o zmianę opisanego wyżej postanowienia. Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 22 września 2016 r. pełnomocnik skarżącej oświadczył, że ze względów organizacyjnych i ekonomicznych nie można było przerwać procedury przekształcenia szkoły, zaś sama procedura likwidacji zakończyła się w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak wynika z informacji uzyskanych od pełnomocnika organu, a czemu na rozprawie nie zaprzeczył pełnomocnik skarżącego, procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju dobiegła końca, a tym samym doprowadzono do wykonania zaskarżonej uchwały. W tym stanie rzeczy, postępowanie wpadkowe zainicjowane wnioskiem organu o zmianę postanowienia wydanego w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu stało się bezprzedmiotowe, gdyż jak wskazano, akt ten został już wykonany. To zaś obliguje Sąd do umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. Z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.