Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 2 marca 2009 r.
II SA/Rz 845/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi J.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pismami z dnia 14 stycznia 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł i nadesłania czterech odpisów skargi z pouczeniem, że niewykonanie tego wezwania w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi (k. 6,7 i 8 akt sądowych).

Pisma te zostały doręczone w dniu 23 stycznia 2009 r. (k. 10 akt sądowych) i pomimo upływu 7 dniowego terminu wpis nie został uiszczony i nie doręczono wymaganych odpisów skargi.

Ponieważ skarżący nie wykonał wezwań, dlatego jego skarga podlega odrzuceniu w oparciu o art. 220 § 3, art. 58 § 1 pkt 3, art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).