Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 15 lipca 2009 r.
II SA/Rz 841/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: NSA Małgorzata Wolska (spr.).

Sędziowie WSA: Zbigniew Czarnik Magdalena Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 15 lipca 2009 r. sprawy ze skargi G. i S. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - postanawia - odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie Stowarzyszenia A.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie datowanym 30 marca 2009 r., podpisanym przez G. T. oraz S. T. zawarto wniosek o dopuszczenie Stowarzyszenia "(...) " w R. do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi wyżej wymienionych osób fizycznych na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2008 r. nr (...)

w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ze znajdującego się w aktach sprawy odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 30 maja 2006 r., dotyczącego powyższego Stowarzyszenia wynikało, iż organem uprawnionym do jego reprezentowania jest zarząd w ten sposób, iż wymagane jest współdziałanie jego prezesa bądź wiceprezesa wraz z innym członkiem zarządu. Wskazany na wstępie wniosek sygnowany został przez S. T. - wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia oraz przez G. T., która w świetle wskazanego odpisu członkiem zarządu nie jest.

Wobec powyższego wezwano G. i S. T. o złożenie do akt sądowych odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, celem wykazania uprawnienia do reprezentacji Stowarzyszenia "(...)".

W wezwaniu wskazano jednocześnie, iż w sytuacji, gdyby G. T. nie była osobą uprawnioną do działania imieniem wymienionego podmiotu, wniosek z dnia 30 marca 2009 r. winien zostać podpisany przez właściwą (uprawnioną) osobę.

W odpowiedzi na wezwanie nadesłano do tut. Sądu odpis z KRS-u odnoszący się do Stowarzyszenia "(...)", wedle stanu na dzień 14 maja 2009 r., zawierający w zakresie kwestii reprezentacji tego podmiotu takie same dane i zasady, jak zalegający już w aktach sprawy odpis z KRS-u według stanu na dzień 30 maja 2006 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W postępowaniu sądowoadministracyjnym udział brać mogą oprócz organu administracji publicznej, którego działanie lub bezczynność zaskarżono oraz wnoszącego skargę także uczestnicy, o których mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 rt. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), określanej dalej p.p.s.a. Warunkiem udziału tych podmiotów jest wcześniejsze postanowienie Sądu o dopuszczeniu ich do powyższego. W świetle cytowanego przepisu, wniosek we wskazanym przedmiocie złożyć może m.in. posiadająca zdolność sądową organizacja społeczna w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

Wedle art. 28 p.p.s.a. osoby prawne i jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy bądź osoby uprawnione do działania w ich imieniu.

Podstawowe zatem znaczenie dla oceny prawidłowości formalnej złożonego w niniejszej sprawie wniosku ma zbadanie czy osoby, które złożyły pod nim swoje podpisy umocowane są do działania imieniem podmiotu, od którego wniosek ten pochodzi.

Analiza zalegających w aktach sprawy dokumentów w postaci dwóch odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 30 maja 2006 r. oraz na dzień 14 maja 2009 r. a odnoszących się do Stowarzyszenia "(...)" w R. wykazała, iż osoby sygnujące wniosek opatrzony datą 30 marca 2009 r. nie miały uprawnienia do reprezentacji Stowarzyszenia. Jak już bowiem zaznaczono, w imieniu zarządu jak organu działającego za Stowarzyszenie występować muszą łącznie dwie osoby tj. prezes zarządu i jego członek bądź też wiceprezes zarządu i jego członek.

Tymczasem niniejszy wniosek podpisany został wyłącznie przez jedną ze wskazanych osób tj. S. T. - wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia "(...)". Druga osoba, której podpis widnieje pod przedmiotowym wnioskiem tj. G. T. nie jest wedle danych umieszczonych w powołanych odpisach członkiem zarządu Stowarzyszenia.

W tym miejscu należy podkreślić, iż pomimo stosownego wezwania, wniosek nie został podpisany przez inną niż wyżej wymieniona osobę, która byłaby do tego umocowana w świetle powołanych dokumentów.

Z wyłożonych względów (brak prawidłowości umocowania) orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a.