Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 20 maja 2009 r.
II SA/Rz 841/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. i S.T. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) roku wyznaczono - na dzień 7 kwietnia 2009 r. - termin rozprawy w sprawie ze skargi G. i S.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

W dniu 7 kwietnia 2009 r. Sąd odroczył rozprawę celem zwrócenia się do G. i S.T. o przedłożenie odpisu Krajowego Rejestru Sądowego w związku z koniecznością ustalenia czy składający wniosek w imieniu Stowarzyszenia "E.D." G. i S.T. byli do tego umocowani.

W dniu 14 kwietnia 2009 r. G. i S.T. wnieśli do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w sprawie z ich skargi na wymienioną na wstępie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył co następuje:

Wniosek skarżących nie może zostać uwzględniony. Stosownie do treści art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, dotyczy to sytuacji, w których skargę uwzględniono. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku - art. 141 § 2 p.p.s.a. Rozpoczęcie biegu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia następuje więc w ściśle przez przepis określonej chwili - co do zasady w dniu ogłoszenia wyroku. Dopiero wówczas strony dowiadują się o treści rozstrzygnięcia Sądu i w konsekwencji o tym, czy wniosek o sporządzenie uzasadnienia w ogóle jest konieczny.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed jego ogłoszeniem równoznaczne jest z wniesieniem go z uchybieniem terminu. Z uchybieniem terminu mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy czynność procesowa nie została dokonana w ciągu oznaczonego dla tej czynności terminu ustawowego bądź sądowego, a więc gdy dokonano jej po upływie terminu albo jeszcze przed rozpoczęciem jego biegu -H. Knysiak-Molczyk (w:) Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2004, s. 204.

Podsumowując, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę, wniesiony przed jego ogłoszeniem jest przedwczesny, i jako taki musi ulec oddaleniu - A. Kabat (w:) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 330.

Mając całość powyższego na uwadze Sąd na podstawie art. 141 § 1, § 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.