Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 18 lutego 2009 r.
II SA/Rz 838/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zdrzałka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. O. na decyzję Wojewody z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. O. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie decyzję Wojewody z dnia (...) października 2008 r. Nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia (...) maja 2008 r. Nr (...) o umorzeniu postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość - działkę nr ewid. 23/3 położoną w N.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis, którego wysokość określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W niniejszej sprawie wynosi on 200 zł, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 powołanego rozporządzenia.

Do pisma (w tym wypadku skargi) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, który to wymóg formalny wynika z art. 47 § 1 p.p.s.a.

W dniu 5 stycznia 2009 r. skarżącemu doręczono wezwanie sądowe do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł oraz dołączenia 5 odpisów skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo tego wezwania i upływu terminu wpis nie został uiszczony, a odpisy skargi nie zostały dołączone.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. Podobne skutki dotyczą nieuzupełnienia w terminie braków formalnych w postaci odpisów skargi (art. 58 § 1 pkt 3).

W zaistniałej sytuacji, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił skargę odrzucić.