Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
II SA/Rz 831/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Krystyna Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. i J. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody P. z dnia (...) września 2008 r., Nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odroczenia ustalenia odszkodowania postanawia

1)

odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

2)

zwrócić skarżącym solidarnie wpis od skargi w wysokości 300 zł (trzysta złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2009 r., doręczonym skarżącym w dniu 22 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę K. i J. P., jako wniesioną po upływie przewidzianego do tego terminu.

W dniu 18 lutego 2008 r. do tutejszego Sądu, za pośrednictwem Wojewody P. wpłynął wniosek K. i J. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Podnieśli w nim, że skarga na decyzję Wojewody P. została nadana w przewidzianym do tego terminie, jednak na skutek nieprawidłowego działania doręczyciela została doręczona bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rzeszowie. Przyznają, że być może nieprecyzyjnie określili jej adresata, przepisując dosłownie treść zawartego w decyzji pouczenia "Wojewódzki Sąd Administracyjny za pośrednictwem Wojewody P." i podając adres Wojewody, ale są laikami w kwestiach prawnych przez co zrozumienie pouczenia stanowiło dla nich problem. Nadto wskazali, że w dniu 22 stycznia 2009 r. wnieśli reklamację na usługę pocztową, która została rozpoznana negatywnie, a informację o powyższym otrzymali w dniu 16 lutego 2009 r., od którego rozpoczął, zdaniem skarżących, bieg siedmiodniowy termin do złożenia przedmiotowego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Wniosek K. i J. P. o przywrócenie terminu do złożenia skargi jako spóźniony podlega odrzuceniu na podstawie art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powoływanej dalej jako p.p.s.a.

Otóż zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo w wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Skarżący wskazują, że przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 16 lutego 2009 r., tj. w dniu doręczenia im odpowiedzi Poczty na reklamację. Ze stanowiskiem tym nie sposób się zgodzić. Skarżący informację o tym, iż uchybili terminowi do wniesienia skargi powzięli w dniu 22 stycznia 2009 r., tj. w dniu doręczenia im postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, odrzucającego ich skargę jako złożoną z uchybieniem terminu. Powyższego stanowiska nie podważa fakt, iż w tym samym dniu tj. 22 stycznia 2009 r. wnieśli reklamację na usługę pocztową związaną właśnie z doręczeniem skargi. Wątpliwości co do prawidłowości doręczenia nie miał Sąd podejmując postanowienie o odrzuceniu skargi. Z koperty, w której nadana została skarga, jako adresata wskazano Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, pod spodem umieszczając zwrot za pośrednictwem Wojewody P. i adres organu.

W ocenie Sądu dokonano prawidłowego doręczenia, takie stanowisko zajął również Dyrektor Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w odpowiedzi na reklamację. Jako adresata przesyłki wskazano Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i jemu doręczono przesyłkę. Użyte przez skarżących sformułowanie "za pośrednictwem organu" jest używane w kierowanych do stron pouczeniach przez wszystkie organy i ma na celu wskazanie sposobu wnoszenia przysługujących środków odwoławczych, nie musi być natomiast znane doręczycielowi. Skarżący wskazują, że są laikami i zrozumienie pouczenia sprawiło im trudności, jednak jak wynika z akt administracyjnych, tej treści pouczenie zawarł w swojej decyzji organ I instancji, a mimo to skarżący prawidłowo wnieśli odwołanie od jego decyzji, wskazując na kopercie jedynie organ I instancji, za pośrednictwem którego je wnieśli.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 88 p.p.s.a. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.