Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2008 r.
II SA/Rz 83/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Maria Zarębska-Kobak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w osobie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Zarębska - Kobak po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Wojewody z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie niezbędności wejścia na teren działki celem wykonania robót budowlanych - postanawia - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

określanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący J. S. został wezwany do uiszczenia wpisu w wysokości 500 złotych należnego od wniesionej przez niego skargi na decyzję Wojewody z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) oraz do nadesłania 3 jej odpisów.

Powyższe wezwania wraz z pouczeniem, iż nieusunięcie wskazanych braków w terminie 7 dni od daty jego otrzymania spowoduje odrzucenie skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 lutego 2008 r. (dowód - zalegające w aktach sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru wezwań). Mimo upływu wyznaczonego terminu wskazane czynności nie zostały wykonane.

Skoro zatem skarżący nie zastosował się do doręczonych mu wezwań, wniesiona skarga nie może być rozpoznawana i podlega odrzuceniu. Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia po myśli art. 220 § 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a.