Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
II SA/Rz 825/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 lutego 2009 r. (II SA/Rz 825/08) w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) października 2008 r., Nr (...) w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia rozstrzygnąć wątpliwość co do treści wyroku z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 825/08 w ten sposób, że użyte na stronie dziewiątej uzasadnienia tego wyroku sformułowanie "w nadzwyczajnym trybie postępowania" oznacza:

1)

postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej,

2)

postępowanie w sprawie wznowienia postępowania,

3)

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności deczyji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 marca 2009 r. zatytułowanym "wniosek o interpretację" A. M. zwróciła się z prośbą o wytłumaczenie treści akapitu zawartego w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 lutego 2009 r. str. 9, zaczynającego się od słów "niemniej jednak..." do końca strony. Podała, że nie rozumie co oznacza nadzwyczajny tryb postępowania w dochodzeniu słuszności poglądu, że zaliczka alimentacyjna powinna wynosić 300 zł a nie 170 zł, czy ma wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji z dnia (...) maja 2008 r. (...), czy też postępowanie zostanie wszczęte z urzędu po uprawomocnieniu się wyroku.

Po myśli art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści.

Wykładania powinna więc zmierzać do usunięcia wątpliwości dotyczących treści wyroku - sentencji, jak i jego uzasadnienia. Wykładnia nie może prowadzić do nowego rozstrzygnięcia (vide postanowienie SN z dnia 10 października 1978 r., IV CR 144/78, lex 8137).

Złożony przez skarżącą wniosek Sąd uznał za dopuszczalny, przyjmując, że wskazany przez nią fragment uzasadnienia wyroku, w szczególności, zawarte w nim sformułowanie "nadzwyczajny tryb postępowania" może być dla niej niezrozumiałe W związku z powyższym Sąd wyjaśnia, co następuje:

W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności postępowania, którą ustanawia art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), zwana dalej k.p.a. Oznacza to, że od decyzji wydanej przez organ I instancji przysługuje stronie odwołanie. Decyzje organu I instancji, od których nie przysługuje stronie odwołanie i w stosunku, do których termin do jego wniesienia upłynął bezskutecznie, stają się ostateczne.

Decyzją ostateczną, jest jak wspomniano w uzasadnieniu wyroku (str. 9), decyzja z dnia (...) maja 2008 r., (...).

Wzruszenie decyzji ostatecznych może nastąpić tylko w nadzwyczajnym trybie postępowania, a więc:

1)

w postępowaniu w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji (art. 154 i 155 k.p.a.)

2)

w postępowaniu w sprawie wznowienia postępowania (art. 145),

3)

w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 k.p.a.)

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą możliwość ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postępowanie, w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością wyliczoną wyczerpująco w art. 145 § 1 k.p.a. Wznawia się postępowanie z urzędu lub na żądanie strony (art. 147 k.p.a.)

Celem instytucji stwierdzenia nieważności jest wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji dotkniętych wadami prawno - materialnymi wymienionymi w art. 156 § 1 k.p.a. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności następuje z urzędu albo na żądanie strony (art. 157 § 2 k.p.a.).

Na gruncie k.p.a. wyróżnia się z kolei następujące tryby uchylenia lub zmiany decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź też decyzji prawidłowej: uchylenie lub zmiana decyzji nie tworzącej praw dla stron (art. 154) oraz uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa dla strony (art. 155).

Trzeba więc podkreślić, że z treści uzasadnienia wskazującej na możliwość skorzystania z nadzwyczajnego trybu postępowania w żaden sposób nie wynika aby Sąd przesądził o słuszności poglądu skarżącej. Sąd jedynie zaznaczył, że decyzja Burmistrza Miasta J. z dnia (...) maja 2008 r. jest ostateczna, a tym samym jej ewentualne wzruszenie może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, o których mowa w powołanych wyżej przepisach k.p.a. Uruchomienie trybu nadzwyczajnego, w świetle powyższych przepisów jest więc również uprawnieniem skarżącej.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 158 p.p.s.a.