Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981576

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 10 lutego 2016 r.
II SA/Rz 822/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący NSA Małgorzata Wolska (spr.) Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk WSA Joanna Zdrzałka Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.