Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
II SA/Rz 820/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: NSA Stanisław Śliwa (spr.).

Sędziowie: WSA Magdalena Józefczyk, NSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi A. S.A. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - postanawia - zawiesić na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

A. S.A. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2008 r. znak: (...) utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia (...) lipca 2008 r. znak: (...), która zatwierdzała projekt budowlany i udzielała M. W. i M. W. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego według projektu gotowego "(...)" z wewnętrznymi instalacjami na działce nr (...)

w S.

W dniu (...) lutego 2009 r. Wojewoda działając m.in. na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. wydał decyzję znak: (...), którą uwzględnił skargę w całości i uchylił w całości wskazaną wyżej decyzję własną z dnia (...) września 2008 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia (...) lipca 2008 r. oraz odmówił M. i M. W. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wg projektu gotowego " (...)" z wewnętrznymi instalacjami na działce nr (...) w S.

Na decyzję autokontrolą (tj. z dnia (...) lutego 2009 r.) skargę do tut. Sądu złożył M. W.; sprawa została zarejestrowana pod sygn. II SA/Rz 254/09.

Rozstrzygnięcie tej ostatniej sprawy będzie miało niewątpliwy wpływ na wynik sprawy ze skargi spółki A. S.A. na wymienioną na wstępie decyzję Wojewody z dnia (...) września 2008 r.

Dlatego też Sąd uznał, iż koniecznym jest zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozpoznania sprawy zainicjowanej skargą M. W. Podstawę orzeczenia stanowi art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., wedle którego Sąd może zwiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 p.p.s.a.