Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723093

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 30 września 2019 r.
II SA/Rz 819/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Kamiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. w Rzeszowie skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu - postanawia - umorzyć postępowanie ze skargi H. W.

Uzasadnienie faktyczne

Do tut. Sądu wpłynęły skargi D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Z zalegającego w aktach sprawy odpisu skróconego aktu zgonu Nr (...) wynika, że skarżący H. W. zmarł w dniu (...) marca 2017 r.

Sąd działając z urzędu ustalił, że spadek po H. W. nabyli L. W. i M. W., na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia (...) marca 2017 r. Rep. A Nr (...).

W związku z ustaleniem następców prawnych skarżącego H. W., zarządzeniem z dnia 12 lipca 2019 r. zostali oni wezwani do złożenia w terminie 7 dni oświadczeń czy popierają skargę wniesioną przez H. W. czy też nie, pod rygorem przyjęcia, że nie popierają oni skargi, oraz umorzenia postępowania ze skargi H. W.

Wezwanie zostało doręczone L. W. w dniu 22 lipca 2019 r., natomiast M. W. w dniu 31 lipca 2019 r. (doręczenie zastępcze - dwukrotne awizowanie).

W wyznaczonym terminie następcy prawni H. W. nie złożyli żadnych oświadczeń.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.

Sąd wyjaśnia, że w przypadku śmierci skarżącego, postępowanie sądowoadministracyjne wywołane wniesieniem przez niego skargi może toczyć się nadal z udziałem jego następców prawnych, ale przy spełnieniu pewnych warunków. Następcy prawni muszą wykazać, że posiadają w sprawie interes prawny, a ponadto oświadczyć, że podtrzymują skargę (tak również w wyrokach NSA z dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt II OSK 144/12 i II OSK 981/12, postanowieniu WSA w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 1506/13).

W niniejszej sprawie przedmiot postępowania (umorzenie postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu) przesądza o tym, że następcy prawni zmarłego H. W. posiadają interes prawny. Aby jednak postępowanie sądowe mogło dalej się toczyć z ich udziałem jako skarżących, niezbędne było ich wyraźne oświadczenie, że podtrzymują skargę we własnym imieniu.

Ponieważ M. W. i L. W. - wezwani do złożenia oświadczeń czy popierają skargę, pod rygorem przyjęcia, że nie popierają oni skargi - nie złożyli w wyznaczonym terminie oświadczeń, należało uznać zgodnie z przesłanym pouczeniem, że nie popierają oni skargi.

Sąd stwierdza, że kontynuowanie postępowania wobec braku wyraźnej woli następców prawnych zmarłego skarżącego nie jest możliwe. Taka sytuacja oznacza bezprzedmiotowość postępowania, co obliguje sąd - zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Sąd wyjaśnia również, że M. W. i L. W. zostanie przyznany status uczestników postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.