Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
II SA/Rz 816/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi S. M. na Wojewodę P. w przedmiocie wymierzenia grzywny - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 października 2008 r. do tutejszego Sądu wpłynęła skarga S. M. na bezczynność Wojewody P. a także na niewykonanie przez ten organ wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 1996 r., sygn. akt II SA/Rz 788/04 oraz z dnia 15 kwietnia 2002 r., sygn. akt II SA/Rz 800/00 wraz z wnioskiem o wymierzenie grzywny. Niniejsze postępowanie dotyczy niewykonania wyroków i wymierzenia grzywny organowi. Postępowanie w sprawie bezczynności zostało objęte sygn. akt II SAB/Rz 47/08.

Zarządzeniem z dnia 10 grudnia 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł W odpowiedzi na wezwanie złożył wniosek o zwolnienie od uiszczania opłat, nie na przewidzianym do tego formularzu PPF, lecz w zwykłej formie pisemnej.

Pomimo wezwania, o sporządzenie wniosku na przesłanym w tym celu formularzu, skarżący nie dopełnił tego obowiązku, co stanowiło podstawę pozostawienia wniosku bez rozpoznania - zarządzenie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 816/08.

Skierowane do skarżącego ponownie, po bezskutecznym upływie terminu przewidzianego do zaskarżenia zarządzenia, tj. w dniu 11 lutego 2009 r., wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego, nie zostało wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie bowiem z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami wszczynającymi postępowanie są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania - § 2 wyżej powołanego przepisu. Wpis od niniejszej skargi, jako że jej przedmiotem nie są należności pieniężne, ma charakter wpisu stałego, a jego wysokość określona została w § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., (Nr 221, poz. 2192) i wynosi 200 zł.

Brak wpisu uniemożliwia sądowi podjęcie jakiejkolwiek czynności. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, jak brzmi dalsza część przepisu, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, w przypadku gdy pismem jest skarga, pod rygorem jej odrzucenia - art. 220 § 3 p.p.s.a. Termin o jakim mowa w wyżej powołanym przepisie ma charakter terminu ustawowego, nie podlega ani przedłużaniu ani skracaniu, a czynność dokonana po jego upływie jest bezskuteczna - art. 85 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze jak również bezskuteczny upływ wyznaczonego skarżącemu terminu, Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie powołanego wyżej art. 220 § 3 p.p.s.a.