Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 23 marca 2010 r.
II SA/Rz 804/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: NSA Małgorzata Wolska (spr.).

Sędziowie: WSA Magdalena Józefczyk, SO (del.) Tomasz Smoleń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 23 marca 2010 r. sprawy ze skargi M. H. na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia (...) maja 2008 r., nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-postanawia-odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Rada Miasta Rz. w dniu (...) maja 2008 r. podjęła uchwałę nr (...) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr (...) w rejonie Al. prof. A. K. i ul. P. w Rz.

W dniu 22 lipca 2008 r. /data wpływu do Biura Rady Miasta Rz. /M. H. wezwała Radę Miasta Rz. do usunięcia naruszenia prawa, którym według niej została dotknięta ta uchwała. Jednocześnie w tym samym dniu złożyła w Biurze Rady Miasta Rz. skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, domagając się stwierdzenia jej nieważności.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, jako niedopuszczalnej z uwagi na wniesienie przed upływem terminu przewidzianego do zajęcia stanowiska przez Radę Miasta Rz., na wezwanie skarżącej do usunięcia naruszenia prawa.

Postanowieniem z dnia 3 października 2008 r. sygn. akt II SA/Rz 482/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę M. H. na uchwałę Rady Miasta Rz. z dnia (...) maja 2008 r. nr (...), na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W uzasadnieniu tego postanowienia podano, że skoro skarżąca jednocześnie złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i skargę do sądu, skarga tak wniesiona jest niedopuszczalna, gdyż nie wystąpiła przesłanka jej dopuszczalności (bezskuteczność wezwania) i nie został też zachowany termin do jej wniesienia (wniesienie przedwczesne).

Powyższe postanowienie stało się prawomocne w dniu 21 listopada 2008 r.

Pismem z dnia 14 października 2008 r. (wpłynęło do Rady Miasta Rz. też w dniu 14 października 2008 r.) M. H. powtórnie wezwała ww. Radę do usunięcia naruszenia prawa, bo uchwała nr (...) z dnia 27 maja 2008 r. narusza jej interes prawny, gwarantowane art. 64 Konstytucji RP prawo własności, przez co nie może zrealizować planowanej inwestycji.

Na to wezwanie Rada Miasta Rz. nie udzieliła skarżącej odpowiedzi. Powtórna skarga M. H. na powyższą uchwałę została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Rady Miasta Rz. w dniu 23 października 2008 r. (data wpływu do organu k.4 akt sądowych).

W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie, jako bezzasadnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, zważył co następuje:

Według art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć taką uchwałę do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

Określone w tym przepisie wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia jest czynnością prawną, która przysługuje danemu podmiotowi w stosunku do określonej uchwały jednokrotnie; następne pisma w tej samej sprawie, pochodzące od tego samego podmiotu, nie są wezwaniami w rozumieniu tego przepisu (tak postanowienie składu 5 sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt OSA 2/02, ONSA 2003/1/2).

Zdaniem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, tj. ze skargi M. H. powołane postanowienie zachowuje aktualność również na tle przepisu art. 52 § 4 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Wezwanie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest surogatem środka odwoławczego, stąd też nie może być traktowane inaczej, niż określają to przepisy dotyczące klasycznych środków odwoławczych (wezwanie przysługuje zatem danemu podmiotowi w stosunku do określonej uchwały jednokrotnie).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że po raz pierwszy skarżąca wzywała Radę Miasta Rz. do usunięcia naruszenia prawa w dniu (...) lipca 2008 r. i jej pierwsza skarga na uchwałę tej Rady z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) została odrzucona postanowieniem tut. Sądu z dnia 3 października 2008 r. (II SA/Rz 482/08), jako niedopuszczalna.

Skoro skarżąca wzywała już Radę Miasta Rz. do usunięcia naruszenia prawa, a wezwanie jest jednokrotne, zatem kolejne wezwanie z dnia 14 października 2008 r. nie może być potraktowane jako wezwanie, o jakim mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W tej sytuacji obecna skarga została wniesiona z uchybieniem terminu, bo termin ten rozpoczął bieg w dniu 22 lipca 2008 r. i wynosił 60 dni (od wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa - zob. uchwała NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r. II OPS 2/07).

Z tych względów i na podstawie art. 58 § 1 pkt 2, art. 58 § 3 i art. 16 § 2 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga została odrzucona.