Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903054

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 25 października 2011 r.
II SA/Rz 792/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący NSA Stanisław Śliwa (spr.) Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk NSA Małgorzata Wolska Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 października 2011 r. sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2011 r., nr (...) w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej z tytułu klęski żywiołowej-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.