Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2009 r.
II SA/Rz 785/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ryszard Bryk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U.N. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zbytą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzję, określoną w części wstępnej postanowienia doręczono U.N. w dniu 9 października 2008 r. (k. 63 akt adm. II instancji). Skarga została wniesiona za pośrednictwem Wojewody i była nadana w placówce pocztowej w dniu 11 listopada 2008 r. (stempel pocztowy na kopercie k. 5 akt sądowych). Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi, określony w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej skrótem p.p.s.a. upłynął z dniem 10 listopada 2008 r., zatem skarga została wniesiona z jednodniowym opóźnieniem.

We wniosku z dnia 30 grudnia 2008 r. (k. 11 akt sądowych), skarżąca U.N. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 20 maja 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odmówił U.N. przywrócenia terminu do wniesienia skargi (k. 46 akt sądowych). Wskazane postanowienie doręczono wymienionej w dniu 1 czerwca 2009 r. Postanowienie jest prawomocne.

Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia skargi powoduje, że skardze z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia nie można nadać dalszego biegu, zatem Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2, art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a. skargę U.N. odrzucił.