Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1666424

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
II SA/Rz 77/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg D. D., B. I., J. B., J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów - postanawia - odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

D. D., B. I., J. B. oraz J. D. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) listopada 2014 r. nr (...), wydaną w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów.

Skarżący B. I., J. B., J. D. zostali wezwani odrębnie do uiszczenia wpisu sądowego od skarg w wysokości po 200 zł oraz do nadesłania 18 odpisów skargi. Powyższe wezwania wraz z pouczeniami, że nieusunięcie wskazanych braków w terminie 7 dni od daty ich otrzymania spowoduje odrzucenie skargi zostały doręczone B. I., J. B. oraz J. D. 29 stycznia 2015 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru wezwań w aktach sądowych). Mimo upływu wyznaczonego terminu wskazane czynności nie zostały wykonane przez B. I. oraz J. B.

Natomiast J. D. nadesłał 18 odpisów skargi i w terminie do uiszczenia wpisu sądowego, złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Postanowieniem z 23 lutego 2015 r. referendarz sądowy umorzył postępowanie o przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy z uwagi na jego oświadczenie o cofnięciu wniosku.

W związku z powyższym J. D. został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł. Powyższe wezwanie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tego braku fiskalnego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania spowoduje odrzucenie skargi zostało doręczone skarżącemu 12 marca 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania w aktach sądowych). Mimo upływu wyznaczonego terminu J. D. nie uiścił wpisu sądowego.

Nadto skarżąca D. D. została wezwana do ustanowienia w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia wezwania - pełnomocnika do doręczeń pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie skarżąca została wezwana do uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie 2 miesięcy od doręczania wezwania, oraz o nadesłanie 18 odpisów skargi w terminie 7 dni od dnia wezwania. Mimo doręczenia ww. wezwań D. D. nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń, a nadto nie uiściła wpisu sądowego i nie nadesłała wymaganej ilości odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Niezależnie od powyższego taki sam skutek wywiera nieusunięcie, pomimo wezwania, braków formalnych skargi w postaci braku odpisów skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Skarga powinna bowiem czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (art. 57 § 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Nadto z treści art. 299 _@POCZ@_Art. 299. § 1. _@KON@_ § 1 p.p.s.a. wynika, że jeżeli strona mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, obowiązana jest wraz z wniesieniem skargi ustanowić pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Stosownie do art. 299 § 2 p.p.s.a. w razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1, sąd wzywa stronę, aby uzupełniła ten brak w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca D. D. mimo wezwania Sądu nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń, dlatego jej skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 299 § 1 i 2 p.p.s.a.

Wprawdzie skarżący J. D. nadesłał wymaganą ilość odpisów skargi, to jednak nie uiścił wpisu sądowego, stąd jego skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Skarżący B. I. oraz J. B. nie uiścili wpisu sądowego, a nadto nie nadesłali wymaganej ilości odpisów skargi, dlatego wniesiona przez nich skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.