Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855168

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 8 października 2014 r.
II SA/Rz 769/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Paweł Zaborniak (spr.) Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk WSA Ewa Partyka Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 października 2014 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.