II SA/Rz 761/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2513377

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2018 r. II SA/Rz 761/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym skargi E.i E. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia odrzucić skargę E. M.

Uzasadnienie faktyczne

Skargę wnieśli E. i E. M. Przedmiotem ich zaskarżenia jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) dotycząca ustalenia warunków zabudowy terenu.

E. M. organ doręczył decyzję w dniu 30 kwietnia 2018 r., E. M. w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Skarga podpisana przez oboje skarżących została wniesiona do Sądu w dniu 30 maja 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.;dalej: "p.p.s.a."): skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego biegł osobno dla każdego ze skarżących od dnia doręczenia każdemu z nich decyzji organu II instancji. Dla E. M. od dnia 30 kwietnia 2018 r. - termin do wniesienia skargi w stosunku do niego upływał w dniu 30 maja 2018 r., dla E. M. od dnia 18 kwietnia 2018 r. i kończył się w dniu 18 maja 2018 r.

W świetle powyższego jedynie skarga E. M. z dnia 30 maja 2018 r. została wniesiona z zachowaniem terminu. Skarga E. M. jako spóźniona podlega odrzuceniu na podstawie powołanych wyżej przepisów art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 53 § 1 p.p.s.a.

Rozpoznaniu podlegać będzie skarga E.M.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.