Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721367

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 23 września 2019 r.
II SA/Rz 759/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 lipca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga M. K. na opisaną w sentencji postanowienia decyzję. Po rozpoznaniu skargi w trybie autokontroli SKO decyzją z (...) czerwca 2019 r. nr (...) wydaną w trybie autokontroli na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") uwzględniło skargę w całości uchylając zaskarżoną decyzję z (...) maja 2019 r. oraz działając na podstawie art. 1382 § 2 k.p.a. uchyliło decyzję Wójta Gminy (...) z (...) kwietnia 2019 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Z nadesłanych do tut. Sądu informacji wynika, że decyzja autokontrolna z (...) czerwca 2019 r. nie została zaskarżona do sądu administracyjnego i stała się prawomocna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie, gdy stało się ono bezprzedmiotowe. Z bezprzedmiotowością postępowania sądowo-administracyjnego w rozumieniu powołanego przepisu mamy do czynienia wówczas, gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku, przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Sytuacja taka zaistnieje w szczególności wtedy, gdy zaskarżony akt zostanie pozbawiony bytu prawnego w rezultacie skorzystania przez organ który go wydał z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a. Stosownie do tego przepisu organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniającą skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działalnie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

W rozpoznawanej sprawie zaistniała sytuacja o jakiej mowa w wyżej cytowanym przepisie. Oznacza to, że postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe, bowiem na skutek prawomocnego uchylenia zaskarżonej decyzji w postępowaniu autokontrolnym organu, brak jest przedmiotu zaskarżenia, a tym samym przedmiotu kontroli sądowej.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.