Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720734

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
II SA/Rz 752/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg MS, AS i AM na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego - postanawia -

I. odrzucić skargi;

II. zwrócić MS kwotę 100 zł (słownie: stu złotych) tytułem wpisu od odrzuconej skargi;

III. zwrócić AS kwotę 100 zł (słownie: stu złotych) tytułem wpisu od odrzuconej skargi;

IV. zwrócić AM kwotę 100 zł (słownie: stu złotych) tytułem wpisu od odrzuconej skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2019 r. wezwano skarżących do uzupełnienia braków formalnych wniesionych skarg poprzez podanie numeru PESEL skarżących oraz złożenie czterech odpisów skarg. Wezwania zawierały pouczenie, że czynności powyższych należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", skarga - o ile jest pierwszym pismem w sprawie - powinna zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Ponadto zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a., do skargi należy dołączyć jej odpisy, celem doręczenia ich stronom postępowania.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych skargi, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia skargi w terminie siedmiu dni. Skarga, której braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Wymaga podkreślenia, że określony w art. 49 § 1 p.p.s.a. siedmiodniowy termin przewidziany na uzupełnieni braków formalnych pisma, jest terminem ustawowym, a zatem nie może być skracany ani przedłużany. Tym samym również uzupełnienie braków formalnych skargi z naruszeniem terminu skutkuje powstaniem po stronie sądu obowiązku odrzucenia skargi.

W realiach niniejszej sprawy wezwania Sądu doręczono zawodowemu pełnomocnikowi skarżących w dniu 8 lipca 2019 r., a zatem siedmiodniowy termin przewidziany na uzupełnienie braków formalnych skargi upłynął z dniem 15 lipca 2019 r. Braki skargi zostały zaś uzupełnione dopiero w dniu 23 lipca 2019 r., tj. w dniu nadania przez zawodowego pełnomocnika skarżących przesyłki pocztowej zawierającej odpisy skargi oraz skargę wraz z podanymi numerami PESEL. Okoliczność ta, w świetle przytoczonych wyżej regulacji, uniemożliwia nadanie sprawie prawidłowego biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.