Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702428

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 30 lipca 2019 r.
II SA/Rz 740/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie z dnia 1 lipca 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na opisane w sentencji niniejszego postanowienia postanowienie w kwocie 100 zł oraz podanie nr PESEL. Odbiór przesyłki zawierającej wezwania pokwitował adresat w dniu 10 lipca 2019 r. Wezwania zawierał pouczenia o konieczności ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi. Żądane braki formalne i fiskalne do dnia 17 lipca 2019 r. nie zostały jednak uzupełnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie Warunkiem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest skuteczne wniesienie skargi spełniającej określone w ustawie warunki formalne i fiskalne, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), skarga pod względem formalnym powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymagania pism w postępowaniu sądowym określa art. 46 p.p.s.a. Pierwsze pismo w sprawie, zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1b winno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną.

Po myśli art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym skutkiem nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jest jej odrzucenie.

Stosownie do art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym skargi, pobiera się wpis. Jeżeli natomiast skarga nie została należycie opłacona, to zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, ponieważ wobec braku należnej opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności.

Wobec nieuzupełnienia braków formalnych i fiskalnych skargi mimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach niezastosowania się do wezwania Sądu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, na podstawie art. 49 § 1 w zw. z art. 57 § 1 w zw. art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.