Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468903

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 5 czerwca 2014 r.
II SA/Rz 739/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO (del.) Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi J. B. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W dniu 2 czerwca 2014 r. skarżący nadał w urzędzie pocztowym do Sądu pismo w którym zwrócił się o pilne i bezzwłoczne umorzenie postępowania w niniejszej sprawie i doręczenie mu postanowienia o umorzeniu. Zwrócił uwagę, że brak takiego postanowienia blokuje mu wypłatę świadczenia, przywróconego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje;

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie to wiąże sąd. Jedynie w przypadku, gdyby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa lub powodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, Sąd jest zobligowany do uznania tej czynności za niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.