Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468900

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SA/Rz 734/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Zaborniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi A. N. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2013 r., nr (...). Zaskarżonym rozstrzygnięciem utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) września 2013 r., nr (...) o odmowie przyznania A. N. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką M. N.

W dniu 29 maja 2014 r. skarżący nadał w urzędzie pocztowym do Sądu pismo w którym zawarł wyraźne oświadczenie o tym, że cofa skargę w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje;

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie to wiąże sąd. Jedynie w przypadku, gdyby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa lub powodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, Sąd jest zobligowany do uznania tej czynności za niedopuszczalną.

W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą ustawowe przesłanki wyłączające skuteczność oświadczenia skarżącego o cofnięciu skargi.

W związku z powyższym, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie sądowe należało umorzyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.