Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468897

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SA/Rz 731/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2013 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

D. K. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2013 r. znak: (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy (...) z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) o odmowie przyznania jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W skierowanym do tut. Sądu piśmie z dnia 26 maja 2014 r. D. K. zwróciła się o "cofnięcie decyzji w sprawie o sygnaturze akt II SA/Rz 1035/13" i szybkie umorzenie postępowania sądowego oraz zwrot akt do organu administracji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący uprawniony jest do cofnięcia złożonej skargi. Oświadczenie takie jest dla sądu wiążące, chyba, że zmierza ono do obejścia prawa lub też spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Wówczas sąd obowiązany jest do uznania je za niedopuszczalne

Oświadczenie D. K. zawarte w powołanym wyżej piśmie z dnia 26 maja 2014 r. należy zakwalifikować jako czynność procesową w postaci cofnięcia jej skargi. Z uwagi na brak stwierdzenia okoliczności wyłączających jego skuteczność postępowanie zainicjowane tą skargą należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1, § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.