Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468891

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 2 czerwca 2014 r.
II SA/Rz 720/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Partyka.

Sentencja

z dnia 2 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 stycznia 2014 r. wpłynęła do tut. Sądu skarga M.Z. na opisaną w sentencji decyzję, którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy (...) z (...) października 2013 r. nr (...) odmawiającą stronie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką M.G.

W piśmie z 29 maja 2014 r. skarżąca zawarła oświadczenie o cofnięciu skargi.

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie takie wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Analiza akt sprawy, w tym skarżonej decyzji, prowadzi do wniosku, że w sprawie brak podstaw do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne. Zawarte w art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) wady powodujące nieważność decyzji nie występują. Brak jest także wiadomości, aby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa. To zaś powoduje związanie Sądu cofnięciem skargi i koniecznością umorzenia postępowania stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.