Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163933

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
II SA/Rz 719/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółdzielni Mieszkaniowej na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykonania robót budowlanych - postanawia - umorzyć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, działając na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm. - określanej dalej jako "p.p.s.a."), zawiesił na zgodny wniosek stron postępowanie w sprawie ze skargi (...) Spółdzielni Mieszkaniowej na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2013 r. Nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. Nr (...) umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na montażu zadaszenia loggii lokalu nr (...) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. (...) w K.

Zgodnie z art. 130 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd umarza zawieszone postępowanie jeżeli wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron (...), nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu. Stwierdzenie przez sąd spełnienia przewidzianych w cytowanym przepisie przesłanek, obliguje ten sąd do umorzenia postępowania.

Biorąc pod uwagę, że postępowanie w niniejszej sprawie zawieszone zostało postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. i od tego terminu upłynął okres trzech lat a żadna ze stron nie złożyła wniosku o jego podjęcie, postępowanie to należało umorzyć.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 § 1 pkt 1 oraz art. 131 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.