Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2068905

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 14 czerwca 2016 r.
II SA/Rz 709/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji - postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 czerwca 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga A Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) lipca 2015 r. znak: (...) w sprawie wymierzenia ww. Spółce kary pieniężnej w wysokości 12 000 zł za urządzanie gier na automacie o nazwie (...) o nr (...) w lokalu (...), ul. (...), (...) tj. poza kasynem gry.

Poza zarzutami odnoszącymi się do kwestionowanej decyzji strona skarżąca zawnioskowała o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia. Uzasadniając swe stanowisko wskazała, że wykonanie decyzji rodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia stronie skarżącej znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. Podniosła, że obecnie wobec Spółki toczy się szereg postępowań w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry. Sama Spółka ponosi duże straty finansowe, wskutek zatrzymania spornych urządzeń przez organy celne nie osiąga planowanych zysków. Nadto uiszczenie kar pieniężnych na obecnym etapie postępowania, w sytuacji gdy nie udowodniono popełnienia czynu z art. 107 k.k.s. dodatkowo pogorszy sytuację Spółki i będzie niewspółmierne do zaistniałych okoliczności. Podniesiono również, że w sprawie chodzi nie tylko o szkodę grożącą stronie skarżącej, lecz także o szkodę grożącą Skarbowi Państwa w razie konieczności zwrotu pobranych kar.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - zwana dalej "p.p.s.a."), stanowi, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie powoduje, co do zasady, wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. Jednakże po przekazaniu skargi, zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 p.p.s.a., ale tylko wówczas jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Przy czym chodzi tu o szkodę (majątkową lub niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Nie chodzi tutaj o zwykłe konsekwencje wykonania decyzji, lecz dodatkowe skutki, jaki mogą z niej wyniknąć, jeżeli mogą one wywołać zdarzenia określone w powyżej wskazanym przepisie.

Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji obciąża wnioskodawcę.

Aby Sąd mógł stwierdzić czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, skarżący musi przytoczyć istnienie konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jest zasadne - (post. NSA z 22 lutego 2008 r., sygn. II OZ 131/08, publ. baza orzeczeń: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). To obowiązkiem strony wnoszącej o udzielenie ochrony tymczasowej jest przedstawienie Sądowi tez, twierdzeń oraz dokumentów, które uprawdopodobnią zasadność uwzględnienia wniosku. Wnioskodawca powinien zatem wykazać, że w sytuacji faktycznej, w jakiej się znajduje, wykonanie decyzji powodować będzie znaczną szkodę bądź trudne do odwrócenia skutki (post. NSA z dnia 4 października 2010 r.,

o sygn. akt II FZ 460/10, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Dokonując oceny, pod kątem przytoczonych wyżej przepisów, Sąd doszedł do przekonania, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie bowiem nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że aby Sąd mógł dokonać oceny zasadności wniosku koniecznym jest dysponowanie aktualnymi i pełnymi danymi o stanie majątkowym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jakim jest w niniejszej sprawie A Sp. z o.o. Zweryfikowanie przez Sąd tego, czy wykonanie decyzji odbędzie się z uszczerbkiem dla majątku skarżącej, prowadząc do powstania znacznej szkody, bądź powodując trudne do odwrócenia skutki musi odbywać się z uwzględnieniem szczegółowych informacji o jej aktualnej sytuacji majątkowej (posiadanym majątku ruchomym i nieruchomym), wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwotach posiadanych wierzytelności, wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków. Takich pełnych danych strona wnioskująca nie przedłożyła. Strona wnioskująca skupiła się na wskazaniu okoliczności związanych z rozbieżnościami w orzecznictwie, na fakt rozpoznawania przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej spraw, które potencjalnie mogą mieć wpływ na ocenę prawną stanu faktycznego sprawy.

Sąd zauważa, że z faktu licznych postępowań jakie toczą się z udziałem Spółki (na które to powołuje się skarżąca) wynika nadto, że nadal prowadzi ona działalność w zakresie gier na automatach w znacznym wymiarze a zatem osiąga z tego tytułu dochody, choć nie jest wiadome w jakiej wysokości.

Spółka nie wykazała, ale też nie uprawdopodobniła, że poprzez zapłatę kwoty 12 000 zł utraci płynność finansową, a jej sytuacja ekonomiczna pogorszy się i że może stać się niewypłacalna. Powyżej wskazane okoliczności uniemożliwiają Sądowi zweryfikowanie czy strona skarżąca rzeczywiście nie dysponuje środkami umożliwiającymi pokrycie należności orzeczonej zaskarżoną decyzją, a co się z tym wiąże, że wykonanie tej decyzji wiązałoby się z wyrządzeniem skarżącej znacznej szkody lub prowadziło do spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Końcowo wyjaśnić należy, że nawet potencjalna wadliwość zaskarżonej decyzji nie ma wpływu na ocenę zasadności wniosku w przedmiocie wstrzymania jej wykonania, ponieważ dokonywanie przez Sąd oceny legalności decyzji na tym etapie postępowania jest przedwczesne i niedopuszczalne.

Z powyższych względów, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.