II SA/Rz 698/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994040

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2018 r. II SA/Rz 698/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lipca 2018 r. w Rzeszowie sprawy ze sprzeciwu M. K. od decyzji Wojewody z dnia (...) maja 2018 r. znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I. uchyla zaskarżoną decyzję;

II. zasądza od Wojewody na rzecz M. K. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.