Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2068870

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
II SA/Rz 639/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Agata Kosowska-Dudzik po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jego skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) znak: (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - postanawia - I. zwolnic wnioskodawcę od kosztów sądowych, II. ustanowić dla wnioskodawcy radcę prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

R. S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Do skargi tej składający ją dołączył formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym zaznaczył, że ubiega się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Wskazał, że od 2007 r. przebywa w zakładzie karnym, gdzie pracuje nieodpłatnie. Nie posiada żadnego majątku ani dochodu. Jako członków wspólnego gospodarstwa domowego skarżący podał trójkę dzieci (10, 15, 19 lat), które również nie posiadają żadnego majątku ani dochodu. Wnioskodawca podał także, że jest zobowiązany do płacenia alimentów w wysokości 900 zł.

Żądanie strony podlega uwzględnieniu. Dotyczy ono przyznania prawa pomocy w całkowitym zakresie, o czym stanowi art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej "p.p.s.a.". Według art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., osoba fizyczna jest uprawniona do otrzymania prawa pomocy w całkowitym zakresie, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Skarżący R. S. zalicza się do tej grupy osób. Wymieniony przebywa bowiem obecnie w zakładzie karnym, gdzie - zgodnie z zaświadczeniem dyrektora tej placówki z dnia 8 czerwca 2016 r. - zatrudniony był nieodpłatnie od dnia 8 marca 2016 r. do dnia 5 czerwca 2016 r. Skarżący ma trójkę dzieci, które jednak same znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i wobec których jest zobowiązany alimentacyjnie.

Powyższe okoliczności świadczą niewątpliwie o niemożności jakiejkolwiek partycypacji przez wnioskodawcę w kosztach niniejszego postępowania. Z tych powodów uwzględniono jego żądanie i zwolniono go od kosztów sądowych i ustanowiono na jego rzecz radcę prawnego, o czym orzeczono na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.