Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2068868

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 czerwca 2016 r.
II SA/Rz 637/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

G. B. za pośrednictwem pełnomocnika - adwokata zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) kwietnia 2016 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry.

Wobec faktu, że skarga podpisana została przez pełnomocnika, lecz nie dołączono do niej dokumentu pełnomocnictwa, wezwano wymienionego adwokata do nadesłania takiego dokumentu (oryginału lub jego wierzytelnego odpisu). Pełnomocnik wezwany został także do opłacenia skargi poprzez uiszczenie kwoty 400 zł. Wezwania wskazywały, że brak przedłożenia pełnomocnictwa, jak też nieuiszczenie wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwań skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Wskazane wezwania doręczone zostały pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 25 maja 2016 r. Do dnia 1 czerwca 2016 r. nakazane czynności nie zostały dokonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji - m.in. skargi pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wedle zaś art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku takim przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu skarga podlega odrzuceniu przez sąd - art. 220 § 3 p.p.s.a.

Ponadto, w myśl art. 37 § 1 p.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny jego odpis. Przepis ten pozostaje w związku z treścią art. 46 § 3 p.p.s.a., według którego do pisma strony należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Powołany art. 46 p.p.s.a. określa wymogi formalne każdego pisma procesowego, którym winna także odpowiadać skarga, na co wskazuje art. 57 § 1 p.p.s.a. Nieuzupełnienie w wyznaczonym stronie terminie tego rodzaju braków skargi powoduje konieczność jej odrzucenia w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Uwzględniając więc, że G. B. nie opłacił wniesionej do Sądu skargi w podanym siedmiodniowym terminie, który upłynął względem niego bezskutecznie z dniem 1 czerwca 2016 r., jak też w terminie tym nie zostało przedłożone pełnomocnictwo dla adwokata odrzucono tę skargę na podstawie art. 220 § 1, § 3 w zw. z art. 230 oraz art. 58 § 1 pkt 3, § 3, art. 57 § 1 i art. 46 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.