Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996615

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
II SA/Rz 63/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Partyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg TR i AR na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (.) z dnia (.) października 2015 r. nr (.) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - postanawia - odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2016 r. wezwano skarżących do solidarnego uiszczenia wpisu od skarg zawartych w jednym piśmie procesowym w kwocie 100 zł. Doręczone adresatom w dniu 1 i 2 lutego 2016 r. pisma sądowe zawierały pouczenie o konieczności wykonania ww. obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi oraz że uiszczenie wpisu przez jednego ze skarżących zwolni z tego obowiązku drugiego. Należny wpis do dnia 9 lutego 2016 r. nie został jednak uiszczony.

Wobec powyższego skargi podlegają odrzuceniu na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a.". Stosownie bowiem do art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym skargi, pobiera się wpis. Jeżeli natomiast skarga nie została należycie opłacona, to zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, ponieważ wobec braku należnej opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności.

Z podanych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.