Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2113268

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 września 2016 r.
II SA/Rz 628/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 19 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) marca 2016 r. nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w (...) z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry.

Do skargi dołączony został wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Po jego rozpoznaniu, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. II SA/Rz 628/16 stronie odmówiono przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji Przewodniczący Wydziału II WSA w Rzeszowie zarządzeniem z dnia 28 lipca 2016 r. wezwał skarżącego do uiszczenia stosunkowego wpisu sądowego w kwocie 400 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Zgodnie bowiem z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - zwanej dalej "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Wezwanie zostało przesłane na podany w skardze adres i doręczone, przy zachowaniu rygorów określonych w p.p.s.a., w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Termin do uiszczenia wpisu mijał zatem z dniem 11 sierpnia 2016 r. (czwartek). Pomimo tego wezwania i upływu wskazanego terminu wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.