II SA/Rz 626/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734531

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 czerwca 2015 r. II SA/Rz 626/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku A. sp. z o.o. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry - postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na opisaną w sentencji postanowienia decyzję A. sp. z o.o. (dalej: "Spółka") zawarła wniosek o wstrzymanie jej wykonania argumentując, że wykonanie decyzji może sprowadzić niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącym znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej (...) poinformował, że należność wynikająca z zaskarżonej decyzji została zapłacona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Jednak stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), po przekazaniu sądowi skargi Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Nie ulega w sprawie wątpliwości, że decyzja nakładająca karę pieniężną posiada atrybut wykonalności w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. i jako taka mogłaby zostać wstrzymana jej wykonalność. Przedstawione przez Spółkę dokumenty wskazują również, że uiszcza ona nakładane na nią kary, co potwierdza też Dyrektor Izby Celnej (...) w odpowiedziach na liczne skargi Spółki wnoszone do tut. Sądu. Niemniej, kara pieniężna nałożona poddaną kontroli w niniejszej sprawie decyzją - jak wynika z informacji podanych przez Dyrektora Izby Celnej (...), została przez Spółkę już uiszczona. Wniosek skarżącej uznać zatem należało za niemożliwy do uwzględnienia, gdyż przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. ma zastosowanie wyłącznie do zdarzeń przyszłych związanych z wykonaniem zaskarżonego aktu, które mogłyby nastąpić po wniesieniu skargi do sądu. Nie ma zastosowania w przypadku gdy zaskarżony akt został już wykonany, jako że instytucja określona ww. przepisem p.p.s.a. nie może prowadzić do restytucji stanu poprzedniego.

Z powyższych względów, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.