Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2113266

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 14 września 2016 r.
II SA/Rz 622/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Zaborniak.

Sentencja

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym spraw ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 18 maja 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącej Spółki do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na opisaną w sentencji postanowienia decyzję w kwocie 400 zł. Ostatecznym postanowieniem z dnia 22 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 2 czerwca 2016 r. o odmowie zwolnienia skarżącej od kosztów sądowych. W związku z tym w dniu 25 lipca 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do wykonania prawomocnego Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 18 maja 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego. Doręczone adresatowi w dniu 26 lipca 2016 r. wezwanie zawierało pouczenie o konieczności jego wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi. Należny wpis do dnia 2 sierpnia 2016 r. nie został jednak uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Warunkiem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest skuteczne wniesienie skargi spełniającej określone w ustawie warunki formalne i fiskalne, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe.

Po myśli art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym skargi, pobiera się wpis. Jeżeli natomiast skarga nie została należycie opłacona, to zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. przewodniczący wzywa skarżącego do uiszczenia należnej opłaty, pod rygorem odrzucenia skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Nieopłacenie skargi skutkować musiało jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.