Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2068860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
II SA/Rz 619/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg Z. K. i "A." Sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia postanawia odrzucić skargę "A." Sp. z o.o.

Uzasadnienie faktyczne

Pismami z dnia 18 maja 2016 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braków skargi, przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji aktualnego na dzień wniesienia skargi (KRS, statut,...) oraz do uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej/ w dniu 6 czerwca 2016 r.

(domniemanie doręczenia - dwukrotne awizo), lecz wyznaczony w nim termin upłynął bezskutecznie w dniu 13 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: "p.p.s.a."): Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z kolei z art. 220 § 3 p.p.s.a.: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, jak również bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego do uzupełnienia braków formalnych skargi - dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji oraz do uiszczenia wpisu, Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie wyżej cytowanych przepisów art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.