Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468887

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SA/Rz 617/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Zaborniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia ucznia do szkoły - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi A. P., reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego A. P. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie jest decyzja Dyrektora Szkoły Podstawowej (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przyjęcia ucznia do szkoły.

A. P. - przedstawiciel ustawowy skarżącej A. P. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 złotych należnego od wniesionej skargi.

Wezwanie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanego braku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia spowoduje odrzucenie skargi, zostało doręczone przedstawicielowi ustawowemu skarżącej 15 maja 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania k. 18 akt sądowych). Mimo upływu wyznaczonego terminu nie uiszczono wymaganej kwoty wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ A. P. przedstawiciel ustawowy skarżącej nie zastosowała się do doręczonego wezwania i nie uiściła wpisu sądowego, wniesiona skarga nie może być rozpoznawana i podlega odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.