Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2883311

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 18 października 2012 r.
II SA/Rz 592/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Ewa Partyka Sędziowie NSA Maria Piórkowska (spr.) NSA Małgorzata Wolska Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 października 2012 r. sprawy ze skargi D. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy prawa do pomocy finansowej-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.