II SA/Rz 573/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3029021

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2020 r. II SA/Rz 573/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Godlewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2020 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup opału - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie z dnia 22 maja 2020 r. wezwano Skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie nr PESEL. Odbiór przesyłki zawierającej wezwanie pokwitował adresat w dniu 5 czerwca 2020 r. Wezwanie zawierało pouczenie o konieczności jego wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi. Żądane braki formalne do dnia 12 czerwca 2020 r. nie zostały jednak uzupełnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie Warunkiem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest skuteczne wniesienie skargi spełniającej określone w ustawie warunki formalne, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a."), skarga pod względem formalnym powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymagania pism w postępowaniu sądowym określa art. 46 p.p.s.a. Pierwsze pismo w sprawie, zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1b winno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, zatem niewskazanie tego numeru stanowi brak formalny skargi.

Po myśli art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Skutkiem nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., jest jej odrzucenie.

Wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi, mimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach niezastosowania się do wezwania Sądu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, na podstawie art. 49 § 1 w zw. z art. 46, art. 57 § 1 w zw. art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.