Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720356

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 15 lipca 2019 r.
II SA/Rz 549/19
Status prawny Lasów Państwowych a zwykłe korzystanie z wód.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Maciej Kobak (spr.).

Sędziowie WSA: Elżbieta Mazur-Selwa Piotr Godlewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lipca 2019 r. sprawy ze skargi Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za pobór wód podziemnych

I. uchyla zaskarżoną decyzję;

II. zasądza od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na rzecz strony skarżącej Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa (...) (dalej w skrócie: "skarżący") jest decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w (...) (dalej w skrócie: "organ") z dnia (...) marca 2019 r. znak: (...), określająca dla skarżącego za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. opłatę podwyższoną w wysokości 50 zł za pobór wód podziemnych w miejscowości U.

Kwestionowana decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym.

Organ w informacji z dnia (...) lutego 2019 r. znak: (...) ustalającej wysokość opłaty podwyższonej za usługi wodne Nr (...) ustalił dla skarżącego za okres IV kwartału 2018 r. opłatę podwyższoną w wysokości 50 zł za pobór wód podziemnych.

Jako podstawę prawną organ podał art. 281 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej w skrócie: "u.p.w.").

Organ wyjaśnił, że opłata została obliczona zgodnie z art. 281 ust. 1 pkt 1 u.p.w. w wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wody podziemnej, ustalonej w informacji Nr (...) z dnia (...) lutego 2019 r. w wysokości 10 zł za okres IV kwartału 2018 r.

Skarżący wniósł reklamację od powyższej informacji, zarzucając nie doręczenie informacji ustalającej wysokość opłaty zmiennej oraz niewyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej.

Po rozpoznaniu reklamacji skarżącego, organ decyzją z dnia (...) marca 2019 r. znak: (...), określił dla skarżącego za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. opłatę podwyższoną w wysokości 50 zł za pobór wód podziemnych w miejscowości U. bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 279a u.p.w. informacja o opłacie zmiennej nie została wysłana skarżącemu, ponieważ opłata za usługi wodne była niższa niż 20 zł.

Następnie organ stwierdził, że skarżący korzysta z usługi wodnej jaką jest pobór wody podziemnej w miejscowości S. do innych celów niż wymienione w pkt 1- 35 określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, winien zatem posiadać stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Organ wyjaśnił, że opłata zmienna za pobór wód podziemnych została określona jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wynoszącej 0,115 zł za 1 m3 i ilości pobranych wód podziemnych wrażonej w m3 (45) oraz współczynnika różnicującego (2), natomiast opłata podwyższona wynosi 500% opłaty zmiennej.

W ustawowym terminie skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na powyższą decyzję, której zarzucił naruszenie:

a) przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy tj.:

- art. 6, art. 7, art. 77, art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej w skrócie: "k.p.a.") polegające na zaniechaniu poczynienia dokładnych ustaleń faktycznych odnośnie wielkości dobowego poboru wody oraz sposobu korzystania z wody podziemnej pobieranej z ujęcia wody U. pod kątem zbadania czy nie dochodzi do zwykłego korzystania z wody;

b) przepisów prawa materialnego tj.:

- art. 33 w zw. z art. 35 ust. 1 u.p.w. polegające na zaniechaniu zbadania kwestii dotyczącej możliwości zwykłego korzystania z wody przez podmiot instytucjonalny, jakim jest Nadleśnictwo reprezentujące Skarb Państwa, przy uwzględnieniu rzeczywistego sposobu korzystania z wody podziemnej.

W związku z powyższym skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że Nadleśnictwo (...) jest podmiotem instytucjonalnym prowadzącym działalność na podstawie przepisów ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, co nie wyłącza możliwości poboru wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wody. Zdaniem skarżącego, w niniejszej sprawie korzystanie z wody podziemnej nie wykracza poza zakres zwykłego korzystania z wody, co w konsekwencji oznacza, że takie korzystanie nie jest usługą wodną, za którą pobierane są opłaty zmienne oraz opłaty podwyższone. Przesłanką ustalenia opłaty podwyższonej, zgodnie z art. 280 ust. 1 u.p.w. jest bowiem korzystanie z usługi wodnej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Tymczasem organ nie poczynił ustaleń w zakresie ilości pobieranej wody na dobę w ujęciu średniorocznym.

Skarżący zwrócił również uwagę, iż w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, czyli w momencie budowy ujęcia wody podziemnej, zwykłe korzystanie z wód nie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Również obecnie pobór wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wody nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Skarżący zarzucił, że organ zaniechał także poczynienia ustaleń dotyczących rzeczywistego sposobu korzystania z leśniczówki. Jeżeli bowiem leśniczówka jest wykorzystywana także na cele mieszkalne, a korzystanie z wody faktycznie służy realizacji celów mieszkalnych, to tego rodzaju korzystanie z wody powinno wpisywać się w pojęcie zwykłego korzystania z wody, o którym mowa w art. 33 u.p.w. Skarżący wyjaśnił, że ujęcie wody w U. powstało w 2001 r. i obecnie służy do zaopatrywania w wodę budynku leśniczówki leśnictwa (...). Dlatego też w oświadczeniu, informacji o wykorzystaniu wody wpisał cel socjalno-bytowy. O ile zaś pobór wody podziemnej jest związany z funkcjonowaniem lokalu mieszkalnego w leśniczówce, oddanego w najem na podstawie umowy, to takie korzystanie z wody niczym nie różni się od korzystania z wody przez właściciela budynku mieszkalnego na własnej nieruchomości, na potrzeby prowadzenia gospodarstwa domowego czy gospodarstwa rolnego. Skarżący podkreślił, że zwykłe korzystanie z wody może dotyczyć także podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

Ponadto zdaniem skarżącego, jeżeli zaistniały wątpliwości interpretacyjne w zakresie prawidłowego rozumienia pojęcia "zwykłego korzystania z wody", to w takiej sytuacji należało zgodnie z przepisem art. 7a k.p.a. rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść strony. W niniejszej sprawie rozstrzygnięcie na korzyść strony polega na przyjęciu poglądu, zgodnie z którym podmiot jakim jest Nadleśnictwo, co do zasady, również może pobierać wody podziemne w ramach zwykłego korzystania. Natomiast dokonanie oceny stanu faktycznego pod kątem występowania przesłanki, określonej w art. 33 ust. 3 u.p.w. powinno uwzględniać przede wszystkim cele, dla których pobierana jest woda podziemna. Jeżeli woda jest pobierana dla celów zaopatrywania lokalu, który pełni lub potencjalnie może pełnić funkcje mieszkalne - to taki pobór powinien wpisywać się w pojęcie zwykłego korzystania z wody.

W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o oddalenie skargi.

Organ wskazał, że w toku ustalania opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 ust. 1 i art. 281 u.p.w. badał czy zasadne jest naliczanie opłaty podwyższonej (czy nie zachodzi fakt zwolnienia użytkownika od opłaty za pobór wód podziemnych w ramach korzystania zwykłego z wód). Opłata podwyższona powiązana jest ściśle z opłatą zmienną. Organ nie brał pod uwagę faktu, że ilość pobranej wody nie przekracza 5 m3/d, gdyż taki sposób korzystania zarezerwowany jest wyłącznie do zaspokajania potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Budynki leśniczówek są własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Osoby mieszkające w tych budynkach nie są właścicielami gruntu, w którym znajduje się pobierana woda, a jedynie właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 u.p.w. Zatem w ocenie organu brak jest podstaw do zwolnienia od opłaty za usługi wodne. Ponadto skarżący sam wskazał w oświadczeniu za IV kwartał, iż nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na przedmiotowy pobór wód podziemnych.

Ponadto powołując się na postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r., sygn. akt I ACz 709/12 organ wskazał, że zgodnie z art. 389 pkt 2 w zw. z art. 34 pkt 13 u.p.w., pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód tj. korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej. Skoro nadleśnictwa prowadzą działalność gospodarczą winny posiadać pozwolenie wodnoprawne. Ponieważ skarżący nie posiada wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, w związku z tym, że zakres korzystania z wody wykracza poza korzystanie zwykłe - wymaga to uregulowania stanu formalno-prawnego w tym zakresie. Zdaniem organu działalność, którą prowadzą nadleśnictwa nie pozwala na zastosowanie zwolnień, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1 u.p.w., dlatego brak było podstaw do zwolnienia skarżącego od naliczenia opłaty podwyższonej lub uwzględnienia reklamacji.

Organ zwrócił uwagę, że w zakresie sposobu ustalania opłat za usługi wodne ustawodawca przyjął specyficzny - uproszczony tryb postępowania, polegający na doręczeniu podmiotowi zobowiązanemu informacji, umożliwieniu mu złożenia uproszczonego środka zaskarżenia w postaci reklamacji i wydania decyzji administracyjnej w jednej instancji, od której przysługuje nie odwołanie, ale skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przyjęcie takiego trybu ustalania opłat wynika z faktu, że wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne wyliczana jest na podstawie danych składanych przez użytkownika o sposobie korzystania z wód. Dlatego też w ocenie organu nieuzasadniony jest zarzut niewyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Organ nie ma bowiem obowiązku wyjaśniania wszystkich okoliczności, które przedstawiają strony, a jedynie tych, które mogą mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2107) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a."), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, stosując środki przewidziane w ustawie. Natomiast zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi.

Przedmiotem kontroli Sądu jest decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w (...) z dnia (...) marca 2019 r. znak: (...), wydana w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za pobór wód podziemnych w miejscowości U.

Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowią przepisy u.p.w.

Zgodnie z art. 267 pkt 1 u.p.w. opłaty za usługi wodne stanowią jeden z instrumentów ekonomicznych służących gospodarowaniu wodami.

Zgodnie natomiast z art. 268 ust. 1 pkt 1 u.p.w. opłaty za usługi wodne uiszcza się za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych.

Opłata za usługi wodne za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych (art. 270 ust. 1 u.p.w.).

Wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wyrażonej w m3 (art. 272 ust. 1 u.p.w.).

Zgodnie z art. 280 ust. 1 u.p.w. opłatę podwyższoną ponosi się w razie:

1) korzystania z usług wodnych polegających na:

a) poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych,

b) wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi - bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

Art. 281 ust. 1 pkt 1 u.p.w. stanowi, iż wysokość opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 pkt 1, w przypadku dokonywania poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego ustala się w wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych.

W pierwszej kolejności Sąd wskazuje, że opłata podwyższona jest pochodną opłaty zmiennej. Jak wynika z akt sprawy, w dniu (...) lutego 2019 r. organ sporządził informację ustalającą wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne Nr (...) z dnia (...) lutego 2019 r. w wysokości 10 zł za okres IV kwartału 2018 r. Opłata ta stała się podstawą do ustalenia opłaty podwyższonej w zaskarżonej decyzji.

Skarżący w skardze podniósł zarzuty dotyczące zaniechania zbadania przez organ sposobu korzystania z wody podziemnej dla potrzeb Leśniczówki U. Zasadnicza kwestią w niniejszej sprawie jest zatem ustalenie, czy skarżący może odwoływać się do tzw. "zwykłego korzystania z wód", o którym mowa w art. 33 u.p.w.

Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 1 u.p.w., właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie.

Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego (art. 33 ust. 3 u.p.w.).

Zwykłe korzystanie z wód obejmuje:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

W pierwszej kolejności Sąd podkreśla, że w pełni podziela stanowisko wyrażone w wyrokach tut. Sądu z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt 1383/18, z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Rz 1394/18, z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt II SA/Rz 1392/18, iż instytucja zwykłego korzystania z wód uregulowana w art. 33 ust. 1 u.p.w. odnosi się do wszystkich podmiotów szeroko rozumianego obrotu prawnego (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) i nie doznaje żadnego ograniczenia podmiotowego w tej ustawie. Inne brzmienie tego przepisu prowadziłoby do oczywistej sprzeczności z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP, który nakazuje tak samo traktować prawo własności należne różnym podmiotom prawa.

W powołanych wyżej wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie dokonując wykładni "zwykłego korzystania z wód", wskazał, że termin ten był również tak rozumiany w poprzednim stanie prawnym - pod rządami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, gdzie odpowiednikiem obecnego art. 33 był art. 36 (wyrok NSA z dnia 21 września 2017 r., sygn. akt II OSK 2919/16). W wyroku tym NSA podkreślił, że bezsprzecznie uprawnienie do zwykłego korzystania z wód przysługuje wyłącznie właścicielowi. Z faktu tego nie można jednak wyciągać wniosku, że właściciel, aby jego korzystanie z wód zakwalifikować jako zwykłe, musi osobiście prowadzić gospodarstwo domowe na należącym do niego gruncie. Jak zauważył także Bartosz Rakoczy - autor Komentarza do ustawy Prawo wodne (poprzednio obowiązującej - Lex 2013 - Komentarz do art. 36) "w przeciwieństwie do powszechnego korzystania z wód, przy zwykłym korzystaniu z wód prawodawca nie wskazał, że ma ono służyć zaspokojeniu potrzeb osobistych. Uwypuklił zatem wątki przedmiotowe - zaspokajanie potrzeb gospodarstwa, a nie podmiotowe - zaspokajanie potrzeb osobistych".

Skarżący - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo (...) jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale działającą w ramach osobowości prawnej Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 tej ustawy, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W myśl art. 4 ust. 3, w ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o lasach, Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Natomiast nadleśnictwa zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach są jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Lasów Państwowych. Zgodnie natomiast z art. 35 ust. 1 pkt 1 - 2a ustawy o lasach, nadleśniczy reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania; kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych; bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych.

Z uregulowań tych wynikają zatem z jednej strony uprawnienia Lasów Państwowych do prowadzenia działalności gospodarczej i występowania w roli przedsiębiorców, z drugiej jednak strony, szereg kompetencji o charakterze władczym każe uznawać jednostki Lasów Państwowych jako elementy ustroju administracji publicznej. Jak wskazuje się w doktrynie, organy administracji leśnej są terenowymi organami rządowej administracji specjalnej łączącymi funkcje z zakresu administracji państwowej ze specjalistycznymi zadaniami spoza obszaru stosunków administracyjnych (J. Boć (red.:), Prawo administracyjne, Wrocław, 1993 r.). Taki status prawny Lasów Państwowych nie pozwala ujmować ich działalności wyłącznie jako nastawionej na działalność gospodarczą (zarobkową).

Błędne jest więc stanowisko organu, który niejako "automatycznie" kwalifikuje pobór wody przez skarżącego jako wykraczający poza zakres zwykłego korzystania z wód.

Jak wyżej wyjaśniono, pojęcie "zwykłego korzystania z wód", dotyczy również osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Jedyną przesłanką odróżniającą zwykłe korzystanie z wód od korzystania stanowiącego usługę wodną jest zgodnie z art. 33 ust. 4 u.p.w. ilość pobieranych wód podziemnych (średniorocznie nie może przekraczać łącznie 5 m3 na dobę) przez gospodarstwo domowe.

W aktach administracyjnych znajduje się oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych, stanowiące w zasadzie jedyny dowód w sprawie. Z jego treści wynika, że pobierana woda podziemna z ujęcia Leśniczówka U. służy zaspokojeniu celów socjalno-bytowych. Zdaniem Sądu, ilość pobranych wód w czwartym kwartale 2018 r. - 45 m3 - może mieścić się w dozwolonych właścicielowi granicach zwykłego korzystania z wód. Okoliczność ta nie została jednak w żaden sposób przez organ zweryfikowana, czym naruszono art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a., które to przepisy obligują organy administracji publicznej do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, w tym zgromadzenia i rozpatrzenia materiału dowodowego taki sposób, aby ustalić niewątpliwy stan faktyczny sprawy zgodny z rzeczywistością. Działalność Lasów Państwowych nie polega wyłącznie na podejmowaniu działalności gospodarczej i uzyskiwaniu dochodów, ale również na pełnieniu funkcji organów administracji. Natomiast mienie tychże jednostek może służyć różnym celom, w tym jak podnosi skarżący, a czego organ nie zweryfikował - również mieszkalnym.

W ponownie przeprowadzonym postępowaniu organ wyjaśni w jaki sposób wykorzystywany jest budynek leśniczówki, jakim celom służy pobierana woda, a także ustali średnioroczną ilość pobieranej wody. Dopiero dokładne wyjaśnienie kwestii opłaty zmiennej pozwoli prawidłowo rozstrzygnąć o dopuszczalności nałożenia opłaty podwyższonej.

Niezależnie od powyższego Sąd wskazuje, że w zaskarżonej decyzji nie wskazano, jakiego ujęcia ona dotyczy. Organ podał jedynie, że opłata dotyczy poboru wód w miejscowości U. Z kolei w uzasadnieniu decyzji organ podał, że pobór wód odbywa się w miejscowości S.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w pkt I wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200, art. 205 § 1 i art. 209 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.