II SA/Rz 542/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2499890

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2018 r. II SA/Rz 542/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: przewodniczący-Sędzia WSA Joanna Zdrzałka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z Sp. z o.o. z/s w (...) na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w (...) z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - postanawia -

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić Z Sp. z o.o. z/s w (...) kwotę 200 zł (słownie: dwustu złotych), tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 17 maja 2018 r. wezwano Spółkę do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osób, które złożyły podpis na skardze, do działania imieniem skarżącej oraz nadesłanie odpisu skargi.

W wyznaczonym terminie skarżąca nadesłała wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający umocowanie osób wnoszących skargę do działania imieniem Spółki. Nie nadesłała jednakże odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Stosownie do art. 57 § 1 w zw. z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", do wniesionej skargi należy dołączyć odpisy skargi, celem doręczenia ich stronom postępowania. W przypadku stwierdzenia braków formalnych skargi, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia skargi w terminie 7 dni. Skarga, której braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie zarządzenie w przedmiocie uzupełnienia braków skargi doręczono skarżącej w dniu 21 maja 2018 r., a zatem ostatnim dniem ustawowo określonego siedmiodniowego terminu był 28 maja 2018 r. (poniedziałek). We wskazanym wyżej terminie skarżąca nie nadesłała odpisu skargi. Okoliczność ta uniemożliwia nadanie sprawie prawidłowego biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Wskazanego braku Sąd nie jest bowiem władny usunąć samodzielnie (zob. uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. I OPS 13/13, dostępna na stronie: orzezcenia.nsa.gov.pl).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.