Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813066

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 maja 2015 r.
II SA/Rz 538/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) marca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym przez J. N. postanowieniem z dnia (...) marca 2015 r. Nr (...) Wojewoda (...) utrzymał w mocy postanowienie Starosty (...) z dnia (...) listopada 2014 r. Nr (...), odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za części składowe, tj. altanę i nasadzenia znajdujące się na działce ewidencyjnej nr 1596/4 o pow. 0,0575 ha w J., obr. (...), która stała się własnością Miasta (...) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty z dnia (...) lutego 2014 r. Nr (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy (...)".

Skierowany do skarżącego odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz wezwanie do nadesłania 2 odpisów skargi zostały odebrane przez dorosłego domownika (M. N.) 4 maja 2015 r., czego dowodem jest zalegające w aktach sądowych sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru (k. 11); taki sposób doręczenia jest względem niego skuteczny, gdyż zgodnie z art. 72 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, jeżeli osoba ta nie ma sprzecznych interesów w sprawie i podjęła się oddania mu pisma. Mimo wskazanego rygoru, że nieuiszczenie wpisu i nieusunięcie braków formalnych skargi (nienadesłanie odpisów) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia oraz wezwania skutkować będzie odrzuceniem skargi, wskazane czynności nie zostały wykonane (ostatnim dniem terminu był 11 maja 2015 r.).

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Niezależnie od powyższego, taki sam skutek wywiera nieusunięcie pomimo wezwania braków formalnych skargi, która powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym; do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich pozostałym stronom (art. 47 § 1, 57 § 1 i 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.