Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813065

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 26 maja 2015 r.
II SA/Rz 536/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie nakazu zniszczenia produktów - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi A. sp. z o.o. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie jest decyzja (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z (...) lutego 2015 r. nr (...), wydana w sprawie nakazu zniszczenia produktów.

Skarżąca spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 złotych należnego od skargi.

Wezwanie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanego braku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia spowoduje odrzucenie skargi, zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 4 maja 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania k. 18 akt sądowych). Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca spółka nie uiściła wymaganej kwoty wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej zwanej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ skarżąca spółka nie zastosowała się do doręczonego wezwania i nie uiściła wpisu sądowego, wniesiona skarga podlega odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.