Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989287

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 18 lutego 2009 r.
II SA/Rz 533/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Joanna Zdrzałka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2008 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B. S., K. D., B. B., A. M., R. P., J. N. - reprezentowanych przez adwokata W. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Rz 533/08 odrzucającego skargę B. S., R. P., S. K., Z. M., A. S., M. M., M. J., B. K., J. W., R. S., L. S., J. N., E. S., M. S., M. Z., T. B., M. W., A. S., B. B., D. R., L. C. na uchwałę Rady Gminy z dnia (...) marca 2008 r., nr (...) w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną B. S., B. B. i J. N.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Rz 533/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę B. S., R. P., S. K., Z. M., A. S., M. M., M. J., B. K., J. W., R. S., L. S., J. N., E. S., M. S., M. Z., T. B., M. W., A. S., B. B., D. R., L. C. na uchwałę Rady Gminy z dnia (...) marca 2008 r., nr (...) w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum z uwagi na fakt, iż skarga wniesiona została z uchybieniem terminu.

Postanowienie to zostało dręczone stronom postępowania przy zachowaniu rygorów przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.

W dniu 19 grudnia 2008 r. (data wpływu do tut. Sądu) B. S., K. D., B. B., A. M., R. P. i J. N. - zastępowani przez pełnomocnika adwokata W. B., wnieśli skargę kasacyjną od ww. postanowienia. Do skargi dołączone zostało pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

Pismem z dnia 23 grudnia 2008 r. adw. W. B. - pełnomocnik B. S., B. B., R. P. i J. N. wezwany został do wyjaśnienia w imieniu którego z ww. skarżących został uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 150 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 7 stycznia 2009 r. (data wpływu do tut. Sądu), adw. M. B. wskazał, iż wpis od skargi kasacyjnej uiszczony został w imieniu R. P.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 § 1 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną, może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 173 § 2 p.p.s.a.). Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem - art. 177 § 1 p.p.s.a. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (art. 175 § 1 p.p.s.a.)

W myśl natomiast art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z dyspozycji art. 230 § 1 p.p.s.a. wynika, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest m.in. wpis od skargi kasacyjnej (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd - art. 220 § 3 p.p.s.a.

Stosownie do art. 221 p.p.s.a., pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w § 3 wskazuje, iż wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest uchwała Rady Gminy w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum i zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej rozporządzenia wpis od skargi wynosi 300 zł. Stąd skarga kasacyjna w niniejszej sprawie podlega opłacie w stałej wysokości 150 zł.

Jak wynika z akt sprawy pełnomocnik wnoszących skargę kasacyjną dołączył dowód uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 150 zł. Opłata ta została uiszczona w imieniu R. P.

Mając na uwadze brzmienie cytowanych przepisów oraz okoliczności niniejszej sprawy Sąd stwierdza, iż skarga kasacyjna B. S., J. N. oraz B. B. podlegać musi odrzuceniu. Została ona bowiem złożona przez profesjonalnego pełnomocnika, będącego adwokatem, który nie dopełnił obowiązku jej prawidłowego opłacenia.

Wskazać trzeba, iż aby wniesienie skargi kasacyjnej wywołało skutek w postaci wszczęcia sądowo-administracyjnego postępowania drugoinstancyjnego musi dojść do łącznego spełnienia pięciu warunków:

1)

skarga musi być wniesiona w przepisanym terminie (art. 177 p.p.s.a.),

2)

skargę wniósł uprawniony podmiot (art. 173 § 2 p.p.s.a.),

3)

skargę sporządził adwokat, radca prawny, względnie inna uprawniona osoba (art. 175 p.p.s.a.),

4)

zostały zachowane wskazane wymagania formalnoprawne i konstrukcyjne (art. 176 w zw. z art. 174 p.p.s.a.),

5)

skarga została należycie opłacona (art. 221 p.p.s.a.).

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków czyni skargę kasacyjną niedopuszczalną, a w konsekwencji powoduje jej odrzucenie (art. 178 p.p.s.a.) - por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1457/08.

Uznając zatem, iż skarga kasacyjna B. S., J. N. oraz B. B. została złożona przez profesjonalnego pełnomocnika oraz podlegała wpisowi stałemu, który nie został uiszczony, tut. Sąd działając na zasadzie art. 178 w zw. z art. 221 p.p.s.a. skargę kasacyjną jako niedopuszczalną zobligowany jest odrzucić.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.