Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813059

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 maja 2015 r.
II SA/Rz 521/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z/s P. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) stycznia 2015 r., nr (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia - postanawia - odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

A Sp. z o.o. z/s w P. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 3 grudnia 2014 r. znak: (...) nakładające na wyżej wymienioną Spółkę grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 5 000 zł.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis od niniejszej skargi, ma charakter wpisu stałego, a jego wysokość określona w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wynosi 100 zł.

Sąd wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej - r. pr. E. K., na adres podany w skardze. Wezwanie odebrane zostało w dniu 30 kwietnia 2014 r. Termin do uiszczenia wpisu mijał zatem z dniem 7 maja 2015 r. (czwartek).

Pomimo tego wezwania i upływu wskazanego terminu wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.