Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2113260

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 21 września 2016 r.
II SA/Rz 518/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Agata Kosowska-Dudzik po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat M. L. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych - postanawia - przyznać adwokat M. L. od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę J. R. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych.

Działając imieniem skarżącego - ustanowiony w ramach prawa pomocy - pełnomocnik - adwokat P. R. sporządził i wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Postanowieniem tut. Sądu z dnia 12 sierpnia 2014 r. przywrócono termin do złożenia przedmiotowego środka zaskarżenia. Z kolei wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w dnia 6 lipca 2016 r. sygn. akt II OSK 2646/14 powyższa skarga kasacyjna została oddalona.

W rozprawie zakończonej wydaniem tego ostatniego orzeczenia brała udział - reprezentując wnoszącego skargę kasacyjną J. R. - adwokat M. L., wyznaczona do pełnienia czynności przed Naczelnym Sądem Administracyjnym przez Okręgową Radę Adwokacką w (...) (pismo z dnia 23 czerwca 2016 r. znak: (...)).

W dniu 13 lipca 2016 r. adwokat M. L. złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie wniosek o przyznanie kosztów udzielonej stronie pomocy prawnej w związku z zastępstwem procesowym na rozprawie przed NSA. Wniosek zawierał oświadczenie, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Żądanie podlega uwzględnieniu. Podstawę powyższego stanowi art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", w świetle którego wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801). Wedle jednak brzmienia jego § 22, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. W świetle § 23 tego rozporządzenia, weszło ono w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

W niniejszej sprawie do rozpoznania wniosku pełnomocnik skarżącego zastosowanie znajduje uprzednio obowiązujący w tym zakresie akt tj. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), zwany następnie "rozporządzeniem". Postępowanie przed sądem drugiej instancji zostało bowiem wszczęte w dniu 22 lipca 2014 r. poprzez wniesienie skargi kasacyjnej od powołanego wcześniej wyroku tut. Sądu, zaś zakończyło się ono już po wejściu w życie rozporządzenia z 2015 r.

Zgodnie z § 19 pkt 1 tego aktu, koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5. Stosownie zaś do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji tj. za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1 (w niniejszej sprawie taką stawką minimalną jest 240 zł w myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia), a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji (jak miało to miejsce w sprawie niniejszej)- 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Ponadto, w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty z tytułu zastępstwa prawnego, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając to na uwadze przyznano adwokat M. L. kwotę 221,40 zł jako opłatę za udzieloną J. R. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pomoc prawną, powiększoną o obowiązującą w dniu rozstrzygania w przedmiocie tego wniosku stawkę podatku VAT (180 zł (75% z 240 zł) + 41,40 zł (23% VAT z 180 zł)).

Orzeczenie niniejsze znajduje podstawę w art. 258 § 2 pkt 8 i art. 250 p.p.s.a. w zw. z § 19 pkt 1 i § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c i § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.