Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3045323

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 lipca 2020 r.
II SA/Rz 50/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Elżbieta Mazur-Selwa (spr.).

Sędziowie WSA: Magdalena Józefczyk Ewa Partyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2020 r. sprawy ze skargi A. B. i W. B. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia (...) listopada 2019 r., nr (...) w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w (...) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...);

II. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na rzecz skarżących A. B. i W. B. solidarnie kwotę 797 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem kontroli jest decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej: "organ odwoławczy" lub "organ II instancji") z dnia (...) listopada 2019 r., nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w (dalej: "organ I instancji") z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) udzielającą Powiatowemu Zarządowi Dróg pozwoleń wodnoprawnych.

W podstawie prawnej decyzji powołano art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.; dalej: "k.p.a.), art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm., dalej: "p.w.")

Wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2019 r. Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.

Opisaną na wstępie decyzją organ I instancji udzielił wnioskowanego pozwolenia na usługę wodną obejmującą:

1) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzeń wodnych tj. rowu przydrożnego, poprzez wylot z przepustu pod drogą powiatową zlokalizowany na działce nr ewid. 403 obręb (...), wg współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL- ETRF2000: X: 5525630.878 Y: 7557736,770, z powierzchni zlewni:

- rzeczywista Frz. - 2,52 ha

- zredukowana Fzred.-0,36 ha w tym:

maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych: Qmax= 0,028 m3/s średnia ilość wód opadowych lub roztopowych: Gśr.roczne= 2630 m3/rok_

2) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód tj. cieku bez nazwy w k.m. 0+73 jego biegu, poprzez wylot zlokalizowany na działce nr ewid. 498/1 obręb (...), wg współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5525554.869 Y: 7557989.771, z powierzchni zlewni:

rzeczywista Frz. - 2,00 ha zredukowana Fzred.- 0,30 ha w tym:

maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych: Qmax= 0,024 m3/s średnia ilość wód opadowych lub roztopowych: Qśr.roczne= 2190 m3/rok.

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód tj. cieku bez nazwy w k.m. 0+715 jego biegu, poprzez wylot zlokalizowany na działce nr ewid. 498/1 obręb (...), wg współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5525547.541 Y: 7558001.979 z powierzchni zlewni:

rzeczywista Frz. - 0.37 ha zredukowana Fzred.- 0,06 ha w tym:

maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych: Qmax= 0,005 m3/s średnia ilość wód opadowych lub roztopowych: Qśr.roczne= 413 m3/rok.

Jednocześnie organ I instancji ustalił warunki, na których udzielono pozwolenia wodnoprawnego, następującej treści:

- do wód lub urządzeń wodnych, poza wodami opadowymi lub roztopowymi objętymi pozwoleniem wodnoprawnym, nie mogą być włączone żadne ścieki;

- urządzenia służące do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz odbiornik w jego obrębie należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować;

- wykonywanie okresowych przeglądów eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu kanalizacji deszczowej w celu utrzymania jego drożności m.in. poprzez odmulanie i oczyszczanie;

- utrzymywanie jakości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych na poziomie odpowiadającym wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych;

- najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających zawarte w odprowadzanych do odbiornika wodach opadowych lub roztopowych ustalił w następujących wielkościach:

- zawiesina ogólna-poniżej 100 mg/I-węglowodory ropopochodne-poniżej 15 mg/I

- w przypadku wystąpienie awarii mogącej wpłynąć na zanieczyszczenie wód opadowych lub roztopowych, objętych niniejszą decyzją, nakazał podjąć działania zabezpieczające i zastosować procedury przewidziane w tym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na okres 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

W decyzji zamieszczono pouczenie, że na podstawie 415 p.w., pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania jeżeli warunki w nim określone zostaną zmienione, a także zaznaczono, że za wszelkie szkody wynikłe z tytułu pozwolenia wodnoprawnego materialna odpowiedzialność ponosi wnioskodawca.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył A. B. i W. B. zarzucając naruszenie:

1. przepisów postępowania administracyjnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

- naruszenie art. 6 k.p.a. w związku z art. 7 k.p.a. oraz art. 77 k.p.a. w związku z art. 80 k.p.a. polegające na nierozpatrzeniu całości materiału dowodowego, pominięcie istotnych dowodów w sprawie oraz brak rzetelnej oceny dowodu zalegającego w aktach sprawy, poprzez wskazanie, że wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi powiatowej nr (...) odprowadzane są do wód cieku bez nazwy w k.m. 0+738 i w k.m. 0+715 jego biegu, podczas gdy w rzeczywistości odbiornikiem tych wód jest rów melioracyjny przebiegający przez działkę skarżących o nr ewid. 448/4,

- nieuwzględnienie wpływu odprowadzanych wód opadowych i roztopowych na teren działki skarżących o nr ewid. 448/4 oraz na przepływający przez nią rów melioracyjny, który służy przede wszystkim celom melioracji wodnych,

- brak odniesienia się do stanu prawnego urządzeń usytuowanych w pasie drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie działki skarżących o nr ewid. 448/4,

- brak odniesienia się do postanowienia wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 28 lutego 2019 r., znak: (...), które w istotny sposób wiąże się z zaskarżoną decyzją i wpływa na jej zasadność,

- nieustosunkowanie się przez organ I instancji do szkód, jakie ponieśli skarżący na działce ewid. nr 448/4 w wyniku odprowadzania wód opadowych i roztopowych z zabudowanego rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na ich działce,

- oparcie zaskarżonej decyzji na nieprawidłowym i niekompletnym operacie wodnoprawnym,

- nie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr (...),

- nie udzielenie zgody przez właścicieli działki nr 448/4 na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie ich posesji,

- nie wszczęcie przez organ postępowania w przedmiocie likwidacji samowoli budowlanej w związku z brakiem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego na działce skarżących, pomimo upływu wyznaczonego terminu na uzyskanie przez Powiatowy Zarząd Dróg stosownego pozwolenia wodnoprawnego,

- wskazanie w zaskarżonej decyzji działki o nr ewid. 498/1, która nie posiada księgi wieczystej, podczas gdy z innych dokumentów wynika, że w tym miejscu znajduje się działka o nr ewid. 498 wraz z zlokalizowanym na jej terenie odcinkiem drogi powiatowej nr (...),

- ustalenie, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, nie będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych oraz nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania na obszarze dorzecza,

- ustalenie, że zaskarżona decyzja uwzględnia konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenie prawidłowej gospodarki wodnej, podczas gdy organ nie zbadał w sposób odpowiedni wpływu planowanego przedsięwzięcia na teren działki skarżących,

- naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. polegające na jego niezastosowaniu, tj. w sytuacji, gdy rozpoznanie sprawy z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg obejmującej udzielenie pozwoleń wodnoprawnych wymienionych w zaskarżonej decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pod znakiem: (...),

- naruszenie art. 49 k.p.a. w związku z art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 400 ust. 7 p.w. w związku z art. 401 tej ustawy polegające na jego niewłaściwym zastosowaniu poprzez: nieopatrzenie nazwą drogi powiatowej, przez którą mają przebiegać czynności wskazane w zaskarżonej decyzji oraz nie poinformowanie w Biuletynie Informacji Publicznej o wszczęciu i zakończeniu postępowania pierwszoinstancyjnego, co w obydwu przypadkach skutkowało niezapoznaniem się z treścią obwieszczenia i niemożliwością skorzystania z przysługujących uprawnień procesowych dla strony;

- naruszenie art. 9 k.p.a. w związku z art. 11 k.p.a. w związku z art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. polegające na niedostatecznym wyjaśnieniu podstaw i przyczyn rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji oraz sporządzeniu przez organ uzasadnienia decyzji nieodpowiadającego podstawowym wymaganiom określonym www. przepisie prawa tj. niezawierającego kompletnej podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia,

- naruszenie art. 8 k.p.a. w związku z art. 10 k.p.a. polegające na braku pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej oraz niezapewnienie stronom czynnego udziału w sprawie,

2. przepisów prawa materialnego, tj.: naruszenie art. 61 Konstytucji RP polegające na naruszeniu prawa własności skarżących względem swojej nieruchomości,

- naruszenie art. 16 pkt 65 p.w. poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji, gdy odprowadzane wody opadowe i roztopowe z odcinka nawierzchni drogi nr 1928R powodują, że znajdujący się na działce skarżących rów melioracyjny nie spełnia swojej podstawowej funkcji, dla której został wykonany,

- naruszenie art. 39 ust, 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ustawy o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz, 2068 z późn. zm.) poprzez jego niezastosowanie skutkujące wydaniem wadliwego rozstrzygnięcia w sprawie;

- naruszenie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) poprzez jego niezastosowanie polegające na nielegalnym wprowadzaniu ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji lub o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy.

Organ odwoławczy nie podzielił powyższych zarzutów i opisaną na wstępie decyzją utrzymał decyzję organu I instancji w mocy.

Odnosząc się do zarzutów wskazał, że rozpatrując wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni do wód lub do urządzeń wodnych organ I instancji opiera się na informacjach i danych przedstawionych w tym wniosku oraz w załączonym do niego operacie wodnoprawnym, opracowanym na podstawie wytycznych zawartych w art. 409 p.w. Dodatkowo uwzględnia wnioski i uwagi zgłoszone przez strony oraz dokonuje oceny znaczenia i wartości poszczególnych dowodów znajdujących się w aktach sprawy celem przeanalizowania całości materiału zebranego w trakcie postępowania wyjaśniającego.

Zdaniem organu II instancji podniesiona przez skarżących kwestia błędnego ustalenia statusu odbiornika dla odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji sprawy, a ponadto przepisy p.w. nie formułują zakazu dla takiego sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z zanieczyszczonej nawierzchni drogowej. Sformułowane przez organ 1 instancji warunki na jakich udzielono pozwolenia wodnoprawnego przeczą, zdaniem organu odwoławczego, zarzutom pominięcia wpływu odprowadzanych wód opadowych i roztopowych na działkę o nr ewid. 448/4 oraz na przepływający przez nią rów melioracyjny. Nie zgodził się również z zarzutem braku ustosunkowania się przez organ 1 instancji do stanu prawnego urządzeń zrealizowanych w pasie drogowym w sąsiedztwie działki o nr ewid, 448/4. Podkreślił, że skarżący nie precyzują do jakich urządzeń odnosi się ich uwaga, a ponadto w zaskarżonej decyzji udzielono pozwoleń wodnoprawnych obejmujących usługę wodną, a nie wykonanie urządzeń wodnych. Zgodził się ze stanowiskiem organu \ instancji, że zgodnie z art. 393 ust. 4 p.w. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wyjaśnił również, że decyzją z dnia (...) czerwca 2017 r., znak: (...) Starosta udzielił Powiatowemu Zarządowi Dróg pozwolenia wodnoprawnego m.in. na przebudowę rowu przy drodze powiatowej (...) w k.m. 4+412,004+458,60 oraz w k.m. 4+581,10-4+840,00 drogi poprzez zabudowę rurociągiem. Organ II instancji wskazał przy tym, że pomimo faktu, iż treść ww. decyzji nie wymienia literalnie wszystkich elementów, które zaplanowano do wykonania w ramach przebudowy rowu rurociągiem (takich jak: studzienki kanalizacyjne, studzienki ściekowe czy odcinki otwartej kanalizacji deszczowej), to wykonanie tych urządzeń było działaniem legalnym na mocy pozwolenia wodnoprawnego. Za chybiony i niezrozumiały organ odwoławczy uznał zarzut nie odniesienia się Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w do postanowienia z dnia (...) lutego 2019 r., znak: (...), które zdaniem skarżących wiąże się z zaskarżoną decyzją i wpływa na jej zasadność. W przywołanym postanowieniu organ I instancji wznowił, na wniosek A. B., postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty. Decyzja ta obejmowała udzielenie pozwolenia wodnoprawnego m.in. na przebudowę rowu przy drodze powiatowej (...), a także na wykonanie wylotu W1 w k.m. 4+422,30 drogi i odprowadzanie tym wylotem wód opadowych i roztopowych z odcinka ww. drogi (zlewni A) do rowu przydrożnego. Skarżący wskazują, że w zaskarżonej decyzji brak jest wzmianki o odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych poprzez przepust pod drogą powiatową (...) w kierunku rowu melioracyjnego na działce skarżących. Organ II instancji podnosi, że w punkcie I orzeczenia zaskarżonej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez wylot z przepustu pod ww. drogą w k.m. 4+507, 50 do rowu przydrożnego, niemniej rów ten biegnie w kierunku północno-zachodnim od drogi i stanowi odbiornik dla wód napływających z innego odcinka drogi (zlewni B) w porównaniu do rowu biegnącego przez działkę skarżących, który stanowi odbiornik dla wód napływających ze zlewni C i D.

Za nieuzasadniony organ II instancji ocenił również zarzut oparcia zaskarżonej decyzji na nieprawidłowym i niekompletnym operacie wodnoprawnym. Naprowadził, że w operacie wodnoprawnym znajdują się wszystkie, adekwatne do zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, informacje wyszczególnione w ww, przepisie p.w. Za niemający znaczenia ocenił fakt, że w operacie wodnoprawnym nie rozwinięto punktu dotyczącego ilości i stanu ścieków oraz jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, uznając że wody opadowe i roztopowe nie są ściekami w świetle obowiązujących przepisów p.w., a ponadto skarżący nie wykazali jaki wpływ na wynik sprawy miało wskazane powyżej naruszenie przepisów prawa materialnego. Za niemające znaczenia uznał także zarzuty odwołania poruszające kwestię braku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod drogą powiatową (...) i udzielenia zgody właściciela działki o nr ewid. 448/4 na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego usytuowanego na tej nieruchomości. Skarżący nie doprecyzowali, który przepust został wykonany bez wymaganego pozwolenia od powyższego, a ponadto podkreślił, że przepust sam w sobie nie jest zaliczany do katalogu urządzeń wodnych, stanowi element rowu przydrożnego, który jest urządzeniem wodnym. Wykonanie, likwidacja lub przebudowa przepustu na rowie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu. Za nieuzasadniony uznał również zarzut braku zgody na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, jak również kwestię nieterminowego złożenia przez Powiatowy Zarząd Dróg wniosku o wydanie brakującego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z części nawierzchni drogi powiatowej nr 1928R wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego na działce skarżących. Skarżący zarzucili w tej sprawie bezczynność organowi I instancji, który powinien po upływie określonego terminu wszcząć postępowanie w przedmiocie likwidacji samowoli budowlanej. Podkreślił, że decyzja dotyczy pozwolenia wodnoprawnego wydanego na usługę wodną, a nie wykonanie urządzeń wodnych. Nawet w przypadku stwierdzenia przez organ I instancji w toku postępowania, że urządzenia wodne służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze zlewni wskazanej we wniosku zostały wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, to w pierwszej kolejności, zgodnie z art. 190 ww. ustawy Prawo wodne należy podjąć działania w kierunku legalizacji takich urządzeń. Dopiero w przypadku zaniechania przez właściciela urządzeń, wykonania powyższych czynności właściwy organ Wód Polskich powinien nałożyć na właściciela tych urządzeń obowiązek ich likwidacji (art. 190 ust. 13 Prawa wodnego) lub obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom (art. 190 ust. 14 Prawa wodnego).

Skarżący nie wykazali jaki wpływ na wynik sprawy miało błędne, w ich ocenie, wskazanie w treści zaskarżonej decyzji działki ewid. nr 498/1 zamiast działki o nr ewid. 498, która figuruje na mapach i innych dokumentach. Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że ustalając stan prawny nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, organ I instancji opierał się na załączonych do operatu wodnoprawnego wypisach z rejestru gruntów pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty (...), aktualnych względem daty złożenia wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych wymienionych w zaskarżonej decyzji, co znajduje odzwierciedlenie w art. 409 ust. 1 pkt 2e) p.w.

Organ li instancji nie przychylił się także do zarzutu, że planowane przedsięwzięcie będzie powodowało negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, zagrożenie dla celów środowiskowych i sprzeczność z ustaleniami planu gospodarowania wodami a także, że zaskarżona decyzja nie uwzględnia konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej. Naprowadził, że wbrew zarzutom kwestie te były przedmiotem oceny organu I instancji, który po rozpatrzeniu całości materiału uznał, że żadne z wymienionych niekorzystnych oddziaływań nie będzie miało miejsca w rozpoznawanej sprawie. Ustalenia w tym zakresie potwierdzają zapisy oraz obliczenia wykonane na potrzeby operatu wodnoprawnego, z których wynika, że na skutek przebudowy odcinka drogi powiatowej nr (...) nastąpi reorganizacja odprowadzania wód opadowych i roztopowych do poszczególnych odbiorników oraz wzrośnie ilość odprowadzanych wód w efekcie zwiększenia się powierzchni uszczelnionych. Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne zawarte w operacie wodnoprawnym wskazują, że odbiorniki, do których kierowane będą wody opadowe i roztopowe są w stanie przyjąć miarodajne ilości tych wód bez powodowania negatywnych konsekwencji dla terenów przyległych, w tym w szczególności bez wywoływania podtopień. Ponadto na użytkownika pozwolenia wodnoprawnego nałożono szereg nakazów i obowiązków, których wypełnienie pozwoli ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz na interesy właścicieli nieruchomości przyległych do drogi powiatowej nr (...). Nie zgodził się również z zarzutem naruszenia art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Skarżący nie wyjaśnili bowiem, co było przedmiotem postępowania prowadzonego przez Zarząd Zlewni w PGW Wody Polskie pod znakiem: (...) ani w jaki sposób sprawa ta wiąże się z rozstrzygnięciem zawartym w skarżonej decyzji. Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie nie wynika, aby wydanie zaskarżonej decyzji uwarunkowane było od uprzedniego rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ. W związku z powyższym zarzut w tej kwestii uznano za bezpodstawny.

W ocenie organu II instancji nie zasługiwał na uwzględnienie także zarzut naruszenie art. 49 k.p.a. w związku z art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 400 ust. 7 p.w. w związku z art. 401 p.w. polegający na jego niewłaściwym zastosowaniu poprzez: nieopatrzenie nazwą drogi powiatowej, przez którą mają przebiegać czynności wskazane w zaskarżonej decyzji oraz nie poinformowanie w Biuletynie Informacji Publicznej o wszczęciu i zakończeniu postępowania pierwszoinstancyjnego, co w obydwu przypadkach prowadzić maiło do niezapoznania się przez skarżących z treścią obwieszczenia i niemożliwością skorzystania z przysługujących im uprawnień procesowych dla strony. Organ II instancji zaznaczył, że wprawdzie pierwsze z wymienionych uchybień rzeczywiście popełniono podczas formułowania treści obwieszczenia o wszczęciu postępowania pierwszo instancyjnego, niemniej w informacji tej podano również inne dane, wystarczające do oceny czy zainteresowany podmiot należy do kręgu stron tego postępowania. Organ I instancji wymienił m.in. wprost numery działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód położonych przy ul. M. Wśród nich znajdowała się również nieruchomość skarżących. Jako niezgodny z prawdą ocenił zarzut nieprawidłowego zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Organ I instancji zastosował się do przepisu art. 401 ust. 3 p.w. zawiadomił wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną pozostałe strony postępowania powiadomił w drodze publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie ww. zawiadomienia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty miejscowości S., gminie (...) i powiecie (...).

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 9 k.p.a. w związku z art, 11 k.p.a. w związku z art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. wskazał, że zaskarżona decyzja zawiera wszystkie obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej, w tym uzasadnienie, natomiast zwięzły charakter wyjaśnienia motywów jakimi kierował się organ I instancji przy rozstrzyganiu sprawy wynika z faktu, że decyzja ta uwzględnia w całości żądanie wnioskodawcy, a w toku postępowania strony nie zgłaszały żadnych problematycznych uwag czy wniosków do sprawy.

Nie powiódł się w ocenie organu odwoławczego także zarzut naruszenia art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez naruszenie prawa własności. Zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie wobec treści uregulowania zawartego w art. 393 ust. 4 p.w., zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Sam fakt, jak podkreślił organ II instancji udzielenia pozwolenia nie świadczy o możliwości korzystania z nieruchomości i urządzeń wodnych, zaś w celu realizacji uprawnień nadanych w pozwoleniu, kwestie praw do nieruchomości niezbędnej do tej realizacji powinny zostać rozwiązane w trybie cywilnoprawnym. Pozwolenie wodnoprawne stanowi jedynie uprawnienie do szczególnego korzystania z wód lub wykonania wymienionych w jego treści urządzeń wodnych i nie daje dalej idących uprawnień do nieruchomości i urządzeń, za pomocą których realizuje się uprawnienia wynikające z tego pozwolenia. Z tego względu pozwolenie wodnoprawne udzielane w drodze decyzji administracyjnej ustala jedynie warunki środowiskowe, natomiast nie reguluje spraw cywilno-prawnych oraz nie daje możliwości korzystania z gruntów prywatnych bez zgody ich właścicieli. Mając powyższe na uwadze stwierdził, że nie jest zasadny zarzut skarżących odnośnie nieuwzględnienia przez organ! instancji interesów właściciela działki ewid. o nr 448/4 poprzez ograniczenie prawa do własności i korzystania z tej nieruchomości, ponieważ kwestia ta nie podlega ocenie w trakcie postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Za niesłuszny ocenił zarzut dotyczący naruszenia przez organ I instancji prawa materialnego tj. art. 16 pkt 65 p.w. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy odprowadzane wody opadowe i roztopowe z odcinka nawierzchni drogi nr (...) powodują, że znajdujący się na działce skarżących rów melioracyjny nie spełnia swojej podstawowej funkcji, dla której został wykonany. Organ II instancji wyjaśnił, że charakter odbiornika wód opadowych i roztopowych (ciek bądź urządzenie wodne) nie determinuje możliwości odprowadzania do niego tych wód, a p.w. nie przewiduje zakazu takiego zagospodarowania wód opadowych, szczególnie w przypadku, gdy zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia wodnoprawnego będą one spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Nie uwzględnił również zarzutu dotyczącego naruszenia przez organ I instancji prawa materialnego tj. art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ustawy o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn, zm.) poprzez jego niezastosowanie. Przepis ten stanowi, że zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi. Wyjaśnił, że z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Brak jest dowodów wskazujących na fakt niszczenia drogi i jej urządzeń wskutek realizacji pozwoleń wodnoprawnych, po drugie: w cytowanym przepisie mowa jest o odprowadzaniu wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych do rowów drogowych lub na jezdnię drogi, a taki przypadek nie zachodzi w rozpoznawanej sprawie. Jako niezrozumiały ocenił również zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) poprzez jego niezastosowanie polegające na nielegalnym wprowadzaniu ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych. Zarzut ten nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym zgromadzonym w toku postępowania pierwszo instancyjnego, a ponadto treść zaskarżonego orzeczenia obejmuje tylko i wyłącznie przypadek odprowadzania wód opadowych i roztopowych (a nie ścieków) do cieku wodnego oraz do rowu przydrożnego, a zatem w ogóle nie W skardze do Sądu skarżący zarzucili:

1. naruszenie przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy a to:

- art. 7 w wz. z art. 77 § 1 oraz w wz. z art. 80 k.p.a., polegające na niewyczerpującym rozpatrzeniu materiału dowodowego oraz na jego dowolnej, a nie swobodnej ocenie, wyrażającej się zwłaszcza w następujących kwestiach:

2. ustalenie, że przedłożony operat wodnoprawny zawiera wszystkie wymagane przepisami dane i informacje

3. ustalenie przez organ II instancji, iż wykonanie urządzeń w ramach przebudowy rowu rurociągiem (takich jak: studzienki kanalizacyjne, studzienki ściekowe, czy odcinki otwartej kanalizacji deszczowej) były działaniem legalnym na mocy pozwolenia wodnoprawnego,

4. ustalenie przez organ II instancji, że nie doprecyzowali, który przepust w ich ocenie został wykonany bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, podczas gdy jasno wskazali, iż chodzi o przepust, do którego odprowadzane są wody ze zlewni C i D przepust pod drogą (...) w k.m. 4+ 801,5.

5. ustalenie przez organ I! instancji, że należy podjąć działania w kierunku legalizacji urządzeń,

6. ustalenie przez organ II instancji, iż skarżący nie wykazali jaki wpływ na wynik sprawy miało błędne wskazanie w treści zaskarżonej decyzji działki ewid. o nr 498/1 zamiast działki o nr ewid. 498, która figuruje na mapach i innych dokumentach, podczas gdy pas drogowy znajduje się na działce o nr 498/1 oraz działce ewid. Nr 498, co powoduje, iż pozornie wody opadowe i roztopowe oprowadzane z działki ewid. o nr 498 spływają na działkę ewid. o nr 498/1, co w rzeczywistości nie jest prawdą, ponieważ wody opadowe i roztopowe spływają na sąsiednie działki, a to na działkę ewid. skarżących, powodując podtopienia i zniszczenia tejże działki.

7. ustalenie przez organy, że po rozpatrzeniu całości materiału zgromadzonego w toku postępowania, planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, ani stanu zagrożenia dla celów środowiskowych i naruszenia ustaleń planu gospodarowania wodami, podczas gdy organ II instancji w ogóle nie odniósł się do wniosków dowodowych przedstawionych przez skarżących w pisemnym odwołaniu z dnia 2 września 2019 r., które przeczą tym twierdzeniom. W rzeczywistości przepływający przez działkę nr 448/4 rów melioracyjny, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, służy melioracji wodnej, a więc regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami. Ponadto planowane przedsięwzięcie powoduje szereg szkód jakie doznali skarżący na działce 448/4 w wyniku oprowadzania wód opadowych i roztopowych z zabudowanego rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego w postaci podmywania fundamentów nieruchomości strony skarżącej, zalania posesji, zalania wnętrza budynku, oberwania ziemi pod fundamentami domu, powodując realne zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

8. ustalenie przez organ II instancji, iż obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne zawarte w operacie wodnoprawnym wskazują, że odbiorniki, do których kierowane będą wody opadowe i roztopowe są w stanie przyjąć miarodajne ilości wód bez powodowania negatywnych konsekwencji dla terenów przyległych, w tym w szczególności bez wywoływania podtopień, podczas gdy w rzeczywistości dochodzi do podtopień i uszkodzeń nieruchomości skarżących w postaci podmywania fundamentów nieruchomości, zalania posesji, zalania wnętrza budynku, oberwania ziemi pod fundamentami domu, powodując realne zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. Organ tym samym pominął w całości wpływ oprowadzania wód opadowych i roztopowych na działkę nr 448/4 oraz na przepływający przez tą działkę rów melioracyjny, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych i służy melioracji wodnej, a więc regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami.

9. brak ustosunkowania się przez organy do stanu prawnego urządzeń zrealizowanych w pasie drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie działki 448/4 stanowiącej własność skarżących, w sytuacji gdyż korzystanie z tych wód za pomocą urządzeń tam zrealizowanych negatywnie wpływa na nieruchomość skarżących, gdyż wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzane są wprost na ich nieruchomość, co zostało wskazane w piśmie z dnia 8 luty 2019 r.,

10. brak ustosunkowania się przez organy wdające zaskarżone decyzje do szkód jakie doznali skarżący na działce 448/4 w wyniku oprowadzania wód opadowych i roztopowych z zabudowanego rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego w postaci podmywania fundamentów nieruchomości strony skarżącej, zalania posesji, zalania wnętrza budynku, oberwania ziemi pod fundamentami domu, powodując realne zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

11. ustalenie przez organy, iż wprawdzie uchybienie odnośnie braku wskazania nazwy ulicy bądź oznaczenie drogi, objętej przedmiotem postępowania rzeczywiście popełniono podczas formułowania treści obwieszczenia o wszczęciu postępowania pierwszoinstancyjnego, niemniej w informacji tej podano również inne dane, wystarczające do oceny czy zainteresowany podmiot należy do kręgu stron, podczas gdy w rzeczywistości braki w treści obwieszczenia nie pozwalały w sposób wystraczający określić czego dotyczy postępowanie, brak wskazania nazwy ulicy, czy też oznaczenia drogi powiatowej, w żadnym stopniu nie pozwalało wskazać kręgu podmiotów zainteresowanych w sprawie. Podniesiono przy tym, że obwieszczenie znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego znajdowało się na II piętrze, podczas gdy ogłoszenia zwyczajowo przyjęte w miejscowości Skarżących są zawsze umieszczane na tablicy ogłoszeń przy ul. M.

12. pominięcie przez organy wydające decyzje odziaływania wód opadowych i roztopowych na działkę nr 448/4 oraz wpływ na przepływający przez tą działkę rów melioracyjny, który jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych i służy melioracji wodnej, a więc regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami.

II. art. 49 k.p.a. w wz. z art. 61 § 4 k.p.a. w wz. z art. 400 ust. 7 p.w. w wz. z art. 401 p.w, polegające na jego niewłaściwym zastosowaniu poprzez:

1. nieudostępnienie informacji o wszczęciu/ zakończeniu niniejszego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, co skutkowało niezapoznaniem się faktycznie z treścią obwieszczenia i nieskorzystaniem z przysługujących uprawnień procesowych dla strony, w tym zgłaszania wniosków i dowodów w sprawie,

2. nie dochowanie przez organ I instancji przewidzianej prawem sposobu/formy poinformowania stron o wszczęciu/zakończeniu postępowania poprzez formę publicznego obwieszczenia bądź inną formę publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowość, przez zamieszczenie obwieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego na II piętrze, którego treść była niekompletna i wadliwa,

3. art. 75 § 1 k.p.a. w wz. z art. 78 § 1 k.p.a. w wz. z art. 81 k.p.a. w wz. z art. 10 § 1 k.p.a, polegające na niewyjaśnieniu przez organ II instancji postępowania wszystkich istotnych okoliczności sprawy poprzez pominięcie dowodów zgłoszonych przez stronę skarżącą w postaci dokumentów:

4. art. 8 w wz. z art. 10 k.p.a. polegające na braku pogłębiania zaufania uczestników do władzy publicznej oraz niewłaściwe zapewnienie stronom czynnego udziału w sprawie.

5. art. 81 k.p.a. w wz. z art. 10 § 1 k.p.a. poprzez niepoinformowanie strony skarżącej o wszczęciu/ zakończeniu postępowania I instancji przez organ administracji, co skutkowało uniemożliwieniem czynnego udziału w sprawie.

6. art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. polegające na jego niezastosowaniu, w sytuacji gdy organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie z urzędu, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, w sytuacji gdy rozpoznanie niniejszej sprawy i udzielenie Powiatowemu Zarządowi Dróg pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne wskazane w pkt 1 ppkt 1,2,3 zaskarżonej decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy toczącej się przed Zarządem Zlewni w Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak sprawy: (...), o odmowie uchylenia decyzji Starosty z dnia (...) czerwca 2017 znak sprawy: (...).

7. naruszenie prawa materialnego, a to art. 61 Konsytuacji, poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji błędne uznanie, iż organ I instancji nie dopuścił się naruszenia prawa własności skarżących do swojej nieruchomości, podczas gdy pozwolenie wodnoprawne objęte zaskarżoną decyzją bezpośrednio wpływa na nieruchomość skarżących, powodując jej podtapianie, uszkadzanie i zalewanie budynku.

8. naruszenie prawa materialnego, a to art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy o drogach publicznych poprzez jego niezastosowanie,

9. naruszenie prawa materialnego, a to art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, poprzez jego niezastosowanie polegające na wprowadzaniu ścieków bytowych i ścieków przemysłowych z kilku budynków mieszkalnych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do oprowadzania wód opadowych (studzienek umiejscowionych w kolektorze a z 4 domów ścieki oprowadzane są rurami, bezpośrednio do kolektora), podczas gdy takie działanie jest zabronione.

10. naruszenie prawa materialnego, a to art. 16 pkt 65 p.w. poprzez jego niezastosowanie co skutkowało błędnym wydaniem zaskarżonej decyzji, w sytuacji, gdy na działce skarżących w rzeczywiści znajduje się urządzenie wodne tj. rów melioracyjny, który poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków nie spełnia celu dla którego został wybudowany. Rów melioracyjny jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, który służy melioracji wodnej, a więc regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleb; ułatwienia jej uprawy oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami, zatem wody z zabudowanego rurociągiem rowu przydrożnego powodują, że urządzenie melioracji wodnych na działce skarżących nie spełnia swych właściwości dla których zostało wykonane.

Na podstawie art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") wnieśli o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów:

1. Zgłoszenia z dnia 19,05.2017 r.,

2. Mapy

- na okoliczność potwierdzenia, iż pas drogowy znajdujący się na działce ewid. o nr 498 został celowo podzielony na dwie działki: działkę o ewid. o nr 498/1 oraz działkę, nr 498,

3. Pisma posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej z dnia 13 09.2019 r.f

4. Decyzji o warunkach zabudowy z dnia 30 grudnia 2003 r., znak sprawy: UGiM- 7331/86/03 5. inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 448/4

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. wnieśli o uchylenie decyzji organów obu instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie przedstawiając argumentację zbliżoną do tej, która była podstawą wydania decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje;

Skarga jest zasadna.

Stan faktyczny sprawy nie został ustalony prawidłowo, a ponadto istotny wpływ na dopuszczalność i wynik niniejszej sprawy ma toczące się inne postępowanie administracyjne.

Wniosek i wydane w jego efekcie pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną są wynikiem nieobjęcia decyzją Starosty o udzieleniu pozwolenia wodno - prawnego z dnia (...) czerwca 2017 r., znak: (...) wszystkich konsekwencji w zakresie gospodarowania wodami będących wynikiem planowanej inwestycji.

Zrealizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycja pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr (...) obejmującego odcinek drogi w k.m. 4+380 - 4+840" obejmowała w szczególności:

- wykonanie chodnika lewostronnego w k.m. od 4+380,000 do 4+417,00;

- przykrycie rowu prawostronnego w k.m. od 4+412,00 do 4+568,60 oraz w k.m. od 4+581,10 do 4+840,00 i wykonanie chodnika prawostronnego w k.m. od 4+412,00 do 4+840,00;

- poszerzenie pasa ruchu drogi powiatowej o szerokość B = 05 + 0 7mwkm od 4+412,00 do 4+840,00;

- wykonanie przejścia dla pieszych w k.m. 4+415,00;

- wykonanie zjazdów na posesje prywatne i drogi gminne.

Na skutek realizacji ww. inwestycji doszło do zmiany dotychczasowych warunków korzystania z wód w zakresie odprowadzania wód opadowo - roztopowych. W stanie obecnym wody opadowo - roztopowe są odprowadzane do:

- ziemi - poprzez rów przydrożny za pomocą wylotu W 1 w k.m. 4+422,30 drogi powiatowej (ze zlewni ozn. A);

- urządzenia wodnego - istniejącego przepustu pod drogą powiatową w k.m.

4+507,50 za pomocą studni K4 w k.m. 4+507,50 drogi powiatowej (ze zlewni ozn. B);

- wód - cieku bez nazwy w k.m. 0+738 za pomocą studni K15 w k.m. 4+778,10 drogi powiatowej (ze zlewni ozn. C);

- wód - cieku bez nazwy w k.m. 0+715 za pomocą studni K16 w k.m. 4+801,50 drogi powiatowej (ze zlewni ozn. D).

Obszar zlewni ozn. A obejmuje chodnik lewostronny w k.m. od 4+380,000 do 4+417,00 oraz część jezdni drogi powiatowej nr (...) i tereny przyległe.

Obszar zlewni ozn. B obejmuje część chodnika prawostronnego oraz część jezdni drogi powiatowej nr (...) w k.m. od 4+412,00 do 4+568,60 i tereny przyległe.

Obszar zlewni ozn. C obejmuje część chodnika prawostronnego oraz część jezdni drogi powiatowej nr (...) w k.m. od 4+568,60 do 4+764,10 i tereny przyległe.

Obszar zlewni ozn. D obejmuje część chodnika prawostronnego oraz część jezdni drogi powiatowej nr (...) w k.m. od 4+764,10 do 4+840,00 i tereny przyległe.

Odprowadzanie wód opadowo - roztopowych ze zlewni ozn. A jest już objęte stosownym pozwoleniem wodnoprawnym - wydanym przez Starostę - decyzja z dnia (...).06.2017 r. znak (...).

Bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego pozostaje odprowadzanie wód opadowo - roztopowych pochodzących ze zlewni B, C i D.

Decyzja Starosty z dnia (...) czerwca 2017 r. objęta jest postępowaniem wznowieniowym na wniosek skarżących. Po wydaniu decyzji kasacyjnej w postępowaniu wznowieniowym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w dniu (...) października 2019 r., nr (...) sprawa wróciła do organu I instancji.

Istnieje ścisły związek między kontrolowaną w niniejszej decyzją a poprzednio wydaną decyzją Starosty z dnia (...) czerwca 2017 r. Wynika to wprost z postanowienia z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją Starosty z dnia (...) czerwca 2017 r., znak: (...) dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego.

Operat wodnoprawny będący podstawą kontrolowanej decyzji o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną potwierdza także te okoliczności. Skutkiem zrealizowania inwestycji na podstawie pozwolenia wodnoprawnego Starosty z dnia (...) czerwca 2017 r. i zgłoszenia robót budowlanych było powstanie stanu gospodarowania wodami, który w części jest przedmiotem kontrolowanej decyzji.

W postępowaniu wznowieniowym organy będą więc oceniać legalność decyzji Starosty, w tym skutki planowanej inwestycji i zakres szczegółowego korzystania z wód, w związku z treścią objętego wnioskiem zamierzenia.

W postępowaniu wznowieniowym organy będą musiały zmierzyć się z różną interpretacją treści decyzji Starosty z dnia (...) czerwca 2017 r. prezentowaną przez strony. Zdaniem organów treść tej ostatecznej decyzji uprawniała organ do wykonania szeregu urządzeń, których w samej decyzji nie opisano. Po drugie wobec przyjęcia do operatu wodnoprawnego będącego podstawą decyzji z dnia (...) czerwca 2017 r. wyjaśnień i uzupełnień (str. 45 - 36 akt administracyjnych zakończonych decyzją Starosty) należy odpowiedzieć w postępowaniu wznowieniowym na pytanie czy decyzja Starosty zawierała element o wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z rowu prawostronnego do istniejących przepustów k.m. 4 + 507,50 i k.m. 4 + 81,50.

Należy też wyjaśnić (poza legalnością przepustów), czy odprowadzanie wody z tych przepustów dalej i dokąd winny być objęte decyzją. Wskazanie jako końcowego odbiornika przepustu w stanie faktycznym sprawy wydaje się niewystarczające.

Rozstrzygnięcie w sprawie wznowieniowej ma charakter prejudycjalny dla niniejszego postępowania. Rzeczą organów będzie więc zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, której przedmiotem jest wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty z dnia (...) czerwca 2017 r. (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.).

Niezależnie od powyższego Sąd zauważa, że kwestionowana decyzja nie jest wolna od istotnych wątpliwości w zakresie stanu faktycznego sprawy.

Organy przyjęły, że:

"Dla zlewni C odbiornikiem wód opadowo - roztopowych jest ciek bez nazwy, do którego wody trafiają za pośrednictwem studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako K15 w k.m. 4+778,10 drogi powiatowej.

Dla zlewni D odbiornikiem wód opadowo - roztopowych jest ciek bez nazwy, do którego wody trafiają za pośrednictwem studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako K16 w k.m. 4+801,50 drogi powiatowej.

Ciek bez nazwy, do którego są odprowadzane wody opadowo - roztopowe ze zlewni C i D, jest ciekiem IV rzędu prowadzącym wody okresowo, który bierze swoje początki na stokach lokalnego wzniesienia na wysokości około 268 m n.p.m. Górny odcinek cieku przebiega przez tereny rolniczo - leśne. Po dotarciu do drogi powiatowej, na odcinku od k.m. 0+738 do k.m. 0+715, ciek przepływa kolektorem przykrytego rowu prawostronnego, następnie przekracza drogę powiatową za pomocą przepustu w k.m. 4+801,50, za którym ponownie przepływa kolektorem przez działki prywatne o nr ewid. 448/3 i 448/4. Następnie ciek kieruje się korytem otwartym w stronę rzeki Wisłok, do której uchodzi w k.m. 105+580 jej biegu. Ciek nie posiada wyodrębnionych działek rzecznych, co oznacza, że przepływa przez działki prywatne. Całkowita powierzchnia zlewni cieku wynosi ok. F tot = 25,24 ha, całkowita długość cieku wynosi ok. Lc = 1290m.

Na skutek przecięcia obszaru zlewni cieku nasypem znajdującej się obecnie budowie obwodnicy miasta (...), powierzchnia tego obszaru uległa zmniejszeniu do Fx = 11,25 ha, natomiast zlewnia zamknięta przez przekrój obliczeniowy założony w k.m. 0+715 wynosi F obl = 2,23 ha.

Zgodnie z numeracją zlewni, zamieszczoną w Atlasie podziału hydrograficznego Polski - praca zbiorowa pod kierunkiem Haliny Czarneckiej, przedmiotowy ciek znajduje się na terenie zlewni nr (...) - W. od S. do dopływu spod G.,

W związku z tym, że przed wykonaniem inwestycji pni "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr (...) obejmującego odcinek drogi w k.m. 4+380 + 4+840" przedmiotowy ciek bez nazwy prowadził swoje wody korytem otwartego rowu prawostronnego na odcinku od k.m. 4+778,10 do k.m. 4+801,50 drogi powiatowej, to wydane decyzją z dnia (...).06.2017 r. znak (...) przez Starostę pozwolenie wodnoprawne m.in. na przebudowę rowu przy drodze powiatowej (...) w k.m. 4+412,00 - 4+568,60 oraz w k.m. 4+581,10 - 4+840,00 drogi poprzez zabudowę rurociągiem, oznaczało jednocześnie pozwolenie na zabudowę cieku bez nazwy na odcinku od k.m. 0+738 do k.m. 0+715.

Reasumując, przebieg przedmiotowego cieku bez nazwy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr (...) jest następujący:

- przed przekroczeniem drogi powiatowej ciek płynie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 517/1 własnym naturalnym korytem);

- na odcinku od k.m. 0+738 do k.m. 0+715 ciek płynie kolektorem o średnicy 06OOmm i spadku I = 15%o, wykonanym w ramach zabudowy prawostronnego rowu przydrożnego drogi powiatowej nr (...);

- na odcinku od k.m. 0+715 do k.m. 0+706 ciek przekracza drogę powiatową w k.m. 4+801,50 za pomocą istniejącego przepustu o średnicy 0600 i spadku I = 37%o);

- za wylotem z przepustu pod drogą powiatową w k.m. 4+801,50 ciek bez nazwy przepływa kolektorem o przybliżonej długości około 33mb przez działki prywatne o nr ewid. 448/3 i 448/4.

Z analizy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, w tym w szczególności z planu sytuacyjnego wynika, że za wylotem z przepustu pod drogą powiatową w k.m. 4+801,50 ciek bez nazwy pierwotnie przepływał przez działki nr 448/3 i 448/4 korytem otwartym zaznaczonym na planie sytuacyjnym przerywaną linią koloru zielonego. Koryto cieku bez nazwy zostało przełożone w kierunku zachodniej granicy działki nr 448/4 i zabudowane kolektorem betonowym o średnicy Ø600 na odcinku o długości około 33mb w k.m. od ok. 0+ 7 06 do ok. 0+674 Właściciele działek prywatnych, przez które przebiega przedmiotowy ciek wodny bez nazwy, do dnia dzisiejszego nie przedstawili stosownych pozwoleń na wykonane przełożenie koiyta cieku, jak również na jego zabudowę rurociągiem. Sytuacja ta wymaga wyjaśnienia - tj. na jakiej podstawie przedmiotowy ciek wodny został przełożony i zabudowany, ponieważ znajduje się on w zasięgu oddziaływania korzystania z wód polegającego na odprowadzaniu wód opadowo - roztopowych do wód cieku bez nazwy w k.m. 0+715.

Zgodnie z art. 389 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (w których to pojęciach mieści się przełożenie i zabudowanie koryta przedmiotowego cieku) jest wymagana decyzja - pozwolenie wodnoprawne.

Na podstawie informacji zaczerpniętych z ewidencji urządzeń melioracyjnych, która bvła prowadzona przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ustalono również, że wzdłuż wschodniej granicy działek nr 448/4 i 450/4 przebiegał rów melioracyjny - oznaczony na kserokopii planu urządzeń melioracji wodnych jako rów R-1. Wizja terenowa, przeprowadzona w dniu 19 marca 2019 r. na potrzeby opracowania mniejszego operatu ujawniła, że górny odcinek rowu melioracyjnego R-1 od k.m. 0+658 do k.m. 0+700 został zlikwidowany (tj. nie odnaleziono w terenie koryta rowu na ww. odcinku. Sytuacja ta również wymaga wyjaśnienia - tj. na jakiej podstawie górny odcinek rowu melioracyjnego R-1 został zlikwidowany".

W opozycji do powyższych ustaleń można wskazać na dokumenty, na które powołuje się skarżący. Są to kopia pisma Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w z dnia 20 listopada 2013 r., znak: (...), z którego wynika, że rów na działce skarżących jest ujęty w ewidencji urządzeń melioracji wodnych i stanowi urządzenie melioracji wodnych szczegółowych, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (w aktach wznowieniowych). Także w decyzji kasacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej z dnia (...) października 2019 r. w sprawie wznowieniowej od decyzji Starosty organ ten odniósł się do decyzji Starosty o znaku (...) "zabraniającej powiatowi odprowadzania wód z rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego na działce nr 448/4. Nieodniesienie się do tych dokumentów świadczy o naruszeniu art. 7, art. 77, art. 80 k.p.a. w stopniu, który mógł wpłynąć na wynik sprawy.

Także rodzaj wód, na korzystanie z których wydano kontrolowane decyzje jest wątpliwy. Dotyczą one wód opadowo - roztopowych. Organy powołały się na kontrolę z dnia 2 kwietnia 2019 r., podczas której nie stwierdzono odprowadzania ścieków bytowych do zabudowanego rurociągiem rowu przydrożnego.

W sprawie wznowieniowej obecność takich ścieków stwierdzono "na wylocie z kolektora (działka nr 450/4 P.P. Wioletty i Adama B.)" (strona 3 decyzji z dnia (...) lipca 2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie wznowienia).

Odnoszenie się w sposób szczegółowy do merytorycznych zarzutów skargi jest więc przedwczesne.

Sąd w trybie art. 106 § 3 p.p.s.a. przeprowadził dowody z dokumentów wnioskowane przez strony. Jak już wyżej wskazano potwierdzają one, że kwestia charakteru cieku wodnego czy też rowu melioracyjnego na działce skarżących jest sporna i nie tak oczywista jak chcą organy.

Sąd odnośnie podniesionych w skardze zarzutów dotyczących sposobu doręczenia decyzji przez organ I instancji z obrazą art. 49 k.p.a. - słusznie skarżący zarzucają, że organ I instancji nie udostępnił w prawidłowy sposób informacji o wszczęciu/ zakończeniu postępowania administracyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, nie poinformował w sposób ustalony prawem o wszczęciu/zakończeniu postępowania poprzez formę publicznego obwieszczenia bądź inną formę publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowość, w sytuacji gdy ogłoszenia zwyczajowo przyjęte w miejscowości Skarżących są zawsze umieszczane na tablicy ogłoszeń przy ul. M., podczas gdy obwieszczenie w przedmiotowej sprawie zostało wywieszone w budynku Urzędu Miejskiego na Ił piętrze, na dodatek którego treść była niekompletna i wadliwa, brak w niej było oznaczenia drogi powiatowej oraz nazwy ulicy objętej przedmiotem postępowania, podczas gdy publiczne obwieszczenie należy rozumieć umieszczenie/wywieszenie zawiadomienia na piśmie w miejscu ogólnie dostępnym dla nieograniczonej Liczby osób, w tym na tablicach ogłoszeń poza lokalami administracji publicznej czy w prasie lokalnej/ogólnopolskiej albo przez zainstalowane w miejscach ogólnodostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z zawiadomieniem, co w konsekwencji skutkowało niezapoznaniem się faktycznie z treścią obwieszczenia i nie skorzystaniem z przysługujących uprawnień procesowych dla strony, w tym zgłaszania wniosków i uwag.

Wadliwość ta mogła mieć wpływ na wynik sprawy.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. i art. 135 p.p.s.a. orzekł jak w wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy będą miały na względzie treść niniejszego uzasadnienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.